Zamyslenie na deň 12.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

Títovi 3,1-15

Pripomínaj im, aby boli poddaní vrchnostiam a mocnostiam, poslúchali ich, boli hotoví do každého dobrého diela,   nikomu nezlorečili, neboli hašteriví, ale prívetiví, dokazujúc všemožnú miernosť všetkým ľuďom.   Lebo aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní; blúdili sme a slúžili žiadostiam a rozličným rozkošiam, trávili sme život v zlobe a v závisti; boli sme nenávidení a navzájom sme sa nenávideli.   Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom,   spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého,   ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,   aby, ospravedlnení Jeho milosťou, stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života.   Verná to reč, a žiadam si – toto zdôrazňuj: aby tí, čo uverili Bohu, snažili sa konať dobré skutky. To je dobré a užitočné ľuďom.   Daromným sporným otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákone sa vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne.   Človeka kacíra po jednom-dvoch napomenutiach obchádzaj,   uvedomujúc si, že je to prevrátenec a hreší, sám sa zatracujúc.

Keď pošlem k tebe Artema alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Nikopolisu; rozhodol som sa totiž tam prezimovať.   Zéna, učiteľa zákona, a Apolla vystroj starostlivo na cestu, aby im nič nechýbalo.   Nech sa aj naši (ľudia) učia dobre konať, keď je potrebné, aby neboli bez ovocia.   Pozdravujú ťa všetci, ktorí sú so mnou. Pozdrav tých, čo nás milujú vo viere. Milosť so všetkými vami! Amen.


„…spasil nás“ (v. 5). Čím sme si zaslúžili Božiu milosť? Čo všetko sme vykonali, aby si nás Pán všimol? Pri apoštolových slovách sa nám celkom prirodzene rozvinie v pamäti príbeh z cesty do Damašku, keď horlivý Saul ochraňoval čistotu Mojžišovho učenia pred akýmisi uctievačmi a vyznávačmi toho „rúhača“ Ježiša. A výsledok? Hlboké poznanie nezaslúženej milosti a dobroty Pána, ktorý odpustil, ktorý prijal, ktorý vyslal. Duch Svätý nevial a nepôsobil podľa Saula, ale podľa Krista. Zastavil hriešnika, obnovil jeho život, znovuzrodil ho pre kráľovstvo nebeské. Tak je to vždy a znova s každým, kto sa pokorí „pod mocnú ruku Božiu“ a svoju večnosť nehľadá v sebe, ale príjme ju od Toho Jediného Večného. Človek svoju spásu hľadať môže a má, no keď ju nájde a spozná Moc, ktorá mu darovala nový život, nakoniec prizná, že prvý hľadajúci a prvý konajúci bol Spasiteľ. A my sme našli, pretože sa dal nájsť. – – Tí, ktorí začínajú od človeka, od seba, rozprávajú o tom, že boh je len ľudským výtvorom. To je pravda. Človek si vytvoril a tvorí mnohých bohov a bôžikov. – – Tí, ktorí stretli milosrdného Pána, rozprávajú o tom, že človek je Božím dielom. Oslavujme Pána za Jeho dielo s nami!
Autor: Daniel Midriak
Pieseň: ES 352


Miesto toho, aby im hovorili: „Vy nie ste môj ľud“, budú im hovoriť: „deti živého Boha“.   Ozeáš 2,1

Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími.    Ján 1,12


Rímskym 7,14-25A :: Modlíme sa za: Závažná Poruba (LO)