UPOZORNENIE GDPR

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV NA PORTÁLY ZAMYSLENIA.LUTHERAN.SK

https://zamyslenia.lutheran.sk za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade vyjadrenia nesúhlasu zúčastnených odfotených, resp. inak nasnímaných osôb s týmto zverejňovaním, bude nesúhlas dotknutej osoby akceptovaný a obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam z webového priestoru odstránený. Dotknuté osoby si môžu uplatňovať svoje práva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Na základe písomného podania v zmysle zákona, má dotknutá osoba právo požadovať bezplatné informácie o jej osobných údajoch, ktoré prevádzkovateľ spracúva a môže namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, ak je k spracúvaniu potrebný súhlas dotknutej osoby.

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov

Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú. Orgány verejnej moci (napr. daňový úrad, súdy, orgány činné v trestnom konaní), ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade so slovenským právnym poriadkom, sa nepovažujú za príjemcov. Väčšina vašich osobných údajov, ktoré https://zamyslenia.lutheran.sk získal nie je poskytovaná iným príjemcom. Vaše osobné údaje, ktoré vás označujú ako autora uverejneného príspevku/článku sú sprístupnené (viditeľné) pre čitateľov našich spravodajských webov a portálov. Osobné údaje https://zamyslenia.lutheran.sk neprenáša do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií. https://zamyslenia.lutheran.sk sprístupní osobné údaje iným subjektom iba v súlade s internými predpismi a v prípadoch, keď to bude vyžadovať zákon.

Doba uchovávania údajov

https://zamyslenia.lutheran.sk uchováva vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.

Vaše práva

Ak už https://zamyslenia.lutheran.sk, ako prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

  • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie uvedené v čl. 15 GDPR (napr. prečo spracúvame vaše osobné údaje, kategórie osobných údajov, po akú dobu sú vaše osobné údaje uchovávané).
  • Právo na opravu osobných údajov – na základe vašej žiadosti, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní vaše neúplné osobné údaje.
  • Právo na vymazanie vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal vaše osobné údaje, a prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (iii) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, (iv) vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.
  • Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – máte právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov: (i) napadnete správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
  • Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
  • Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne ovplyvňujú.

Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky.

 

Nesúhlas môžete vyjadriť písomnou formou žiadosti odoslaním na e-mailovú adresu:  

! KLIKNI TU !

Zásady spracúvania osobných údajov

https://zamyslenia.lutheran.sk dodržiava pri spracúvaní osobných údajov 6 základných zásad spracúvania osobných údajov a zodpovedá za súlad spracúvania osobných údajov s týmito zásadami. Zásadami spracúvania osobných údajov sú:

  1. zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti– osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe;
  2. zásada obmedzenia účelu – osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi, ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi;
  3. zásada minimalizácie údajov – osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;
  4. zásada správnosti – osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia.
  5. zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
  6. zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Súbory cookies

Za účelom zabezpečenia kvalitnejších služieb pre návštevníkov webových stránok https://zamyslenia.lutheran.sk a portálov spoločnosti používa súbory cookies (tzn. malé textové súbory uložené vo vašom zariadení), ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok a portálov odosielané do internetového prehliadača návštevníka a ukladajú sa do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Čo znamená, že pri ďalšej návšteve webovej stránky https://zamyslenia.lutheran.sk  alebo príslušného portálu internetový prehliadač opäť načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá cookies vytvorila.

Súbory cookies umožňujú týmto webovým stránkam rozpoznať vaše zariadenie a zapamätať si určité informácie o vás ako návštevníkovi webovej stránky a vašich aktivitách vykonaných počas návštevy nášho webu. Získavaním informácií o vás a vašich aktivitách možno postupne zisťovať vaše záujmy a ponúknuť vám tak napr. vhodný produkt, pracovnú pozíciu alebo štatisticky vyhodnocovať vaše správanie.

https://zamyslenia.lutheran.sk používa na svojom webe https://zamyslenia.lutheran.sk a portáloch dočasné a trvalé súbory cookies. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení dovtedy, kým webovú stránku alebo príslušný portál neopustíte. Na druhej strane, trvalé súbory cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia doby ich platnosti alebo dovtedy, kým ich manuálne vo svojom prehliadači nevymažete.

Sociálne médiá

Ak sa zúčastníte diskusie na fórach sociálnych sietí (Facebook) mali by ste poznať a chápať nástroje, ktoré Facebook ponúka a ktorý vám umožňuje rozhodnúť sa, ako budete zdieľať svoje osobné údaje vo svojich profiloch na sociálnych sieťach. Preto vám odporúčame prečítať si príslušné nastavenia ochrany osobných údajov, zmluvné podmienky a súvisiace informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú v prostrediach týchto sociálnych sietí.

Na základe vašich rozhodnutí o nastaveniach na rôznych stránkach sociálnych sietí môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené https://zamyslenia.lutheran.sk Ide o údaje o vašich online aktivitách a profiloch na sociálnej sieti Facebook (napr. používateľské meno, fotografie, záujmy, e-mailová adresa, pohlavie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali).