Zamyslenie na deň 9.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 7,30-53

30 A keď minulo štyridsať rokov, ukázal sa mu na púšti vrchu Sinaj anjel Pánov v plameni horiaceho kra. 31 Keď to Mojžiš uvidel, divil sa tomu videniu. A keď podišiel, aby sa pozrel, ozval sa k nemu hlas Pánov: 32 Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov. I preľakol sa Mojžiš a neodvážil sa pozrieť (v tú stranu). 33 Pán mu však hovoril (ďalej): Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. 34 Videl som, videl, ako zle zachádzajú s mojím ľudom v Egypte, a počul som jeho stonanie; preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil. A teraz poď, pošlem ťa do Egypta. 35 Toho Mojžiša teda, ktorého zapreli, keď mu povedali: Kto ťa ustanovil za vladára a sudcu? toho ako vodcu a vysloboditeľa poslal skrze anjela, ktorý sa mu ukázal v kre. 36 A on ich aj vyviedol, činiac znamenia a zázraky v zemi egyptskej a na Červenom mori, aj na púšti za štyridsať rokov. 37 To je ten Mojžiš, ktorý povedal synom izraelským: Pán Boh vzbudí vám spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Toho počúvajte! 38 To je ten, ktorý bol v zhromaždení na púšti prostredníkom medzi anjelom, ktorý hovoril k nemu na vrchu Sinaj, a medzi našimi otcami; on prijal živé slová, aby ich vydal nám; 39 ktorého naši otcovia nechceli poslúchať, ale ho zavrhli a obrátili sa srdcom k Egyptu, 40 hovoriac Áronovi: Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo je s Mojžišom, ktorý nás vyviedol z Egypta. 41 I urobili si v tie dni teľa a obetovali tejto modle, veseliac sa z diela svojich rúk. 42 Ale Boh sa odvrátil od nich a vydal ich, aby uctievali hviezdy na nebi, ako čítame v knihe prorokov: Či ste mi, dom izraelský, za tých štyridsať rokov na púšti vari obetovali zvieratá a (iné) obete? 43 Či ste nebrávali so sebou radšej stánok Molochov a hviezdu svojho boha Romfa, obrazy, ktoré ste si sami urobili, aby ste ich vzývali? Preto vás presťahujem až za Babylon. 44 Naši otcovia mali stánok svedectva na púšti, ako nariadil Ten, ktorý rozkazoval Mojžišovi urobiť ho podľa vzoru, aký videl. 45 Tento (stánok) prevzali aj naši otcovia, vniesli ho s Józuom do zeme pohanov, ktorých vyhnal pred našimi otcami (a mali ho) až do dňov Dávidových. 46 Dávid našiel milosť u Boha a prosil, aby mohol nájsť stánok Bohu Jákobovmu. 47 Šalamún Mu potom vystavil dom. 48 Ale Najvyšší nebýva v chrámoch rukou vybudovaných, ako hovorí prorok: 49 Nebesá sú mi trónom a zem podnožím; aký mi teda vystavíte dom, – hovorí Pán, alebo kde je aké miesto pre môj odpočinok? 50 Či to všetko neurobila moja ruka? 51 Vy tvrdošijní a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému; ako vaši otcovia, tak aj vy. 52 Ktorého z prorokov neprenasledovali vaši otcovia? Pomordovali tých, čo predzvestovali príchod toho Spravodlivého; a Jeho zradcami a vrahmi ste teraz vy, 53 ktorí ste prostredníctvom anjelov prijali zákon, ale ste ho nezachovávali.


Vernosť pravde. Štefanova obrana pred najvyššou židovskou radou sa skončila ťažkým obvinením jeho žalobcov. Keď si tento príbeh čítame, asi sa neubránime dojmu, že si o to ukameňovanie tak trochu koledoval. No nech nám neunikne predovšetkým to, že hovoril pravdu. A vieme, že pravda vždy nahnevá a rozzúri práve tých, ktorí sú so sebou najviac spokojní. Ako to, že jeruzalemský chrám a obetné bohoslužby nie sú podstatné? Ako si niekto môže dovoliť pripomínať nám krv prorokov a našich otcov, ktorí bránili našu vieru? Akým právom nám niekto pripomína našu tvrdošijnosť a prirovnáva nás k neobrezaným pohanom? V Rade to vrelo a vyvrelo, keď im Štefan pripomenul, že nezachovávajú zákon. Oni – samozvaní strážcovia zákona – a takéto obvinenie?! Štefan sa v tomto úplne pripodobnil svojmu Majstrovi Ježišovi. Neuhol pred tými, ktorí mali moc ho zavraždiť, ale ostal verný pravde a Ježišovi. Štefan je pre nás krásnym vzorom vernosti Pravde, ktorú si vážil viac, ako vlastný život. Možno aj dnes budeme v situácii, keď bude treba zápasiť za pravdu proti klamstvám, pokriveným tradíciám, proti ilúzii vlastnej spokojnosti, nechuti obetovať čas, sily a možno nakoniec aj život. Spomeňme si vtedy na Štefana a s Božou pomocou nasledujme jeho príklad!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za príklad Štefana. Ďakujeme, že si ho Ty sám označil ako príklad a vzor pre nás. Odpusť, že sme málo odvážni a niekedy sa skôr podobáme na zákonníkov, ktorí si zúrivo bránia svoje náboženstvo, pred vernosťou Kristovi a Jeho slovu. Daj, nech sme viac podobní Štefanovi. Amen.
Pieseň: ES 249
Autor: Jaroslav Kopčok


Mudrci opovrhli slovom Hospodina, akú múdrosť to majú? Jeremiáš 8,9

Preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. Hebrejom 2,1


Ezechiel 3,22-27 :: Modlíme sa za: Liptovský Trnovec (Lo)