Zamyslenie na deň 9.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5. nedeľa po Veľkej noci. Rogate (Modlite sa!)
Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť. Žalm 66,20


1.Timoteovi 2,1-6a

1 Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, 2 za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. 3 Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. 5 Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, 6 ktorý dal seba ako výkupné za všetkých…


Modlitba – prejav občianskej a kresťanskej statočnosti. V známej populárnej piesni IMT Smile „Vo väzení väzni žijú“ vyjadruje jej autor svoje veľké sklamanie pri pohľade na smutnú realitu našej spoločnosti: Korupcia, škandály, drogy, zbrane, mafie, znásilnenia, prepady, zhubný nádor peňazí… Ani nás, kresťanov, nesmú nechať pasívnymi. Apoštol Pavol nás napomína a povzbudzuje k tomu, aby sme ako Kristovi nasledovníci nerezignovali a neostávali ľahostajní. Aby sme už nežili iba pre večnosť, ale zaujímali sa aj o súčasnosť, nežili len v uzavretom svete cirkvi, ale i v otvorenosti voči svojmu okoliu, kam nás Pán postavil. Povzbudzuje nás, aby sme prejavili svoju občiansku a kresťanskú odvahu modlitbou, ku ktorej nás pozýva aj dnešná nedeľa s názvom Rogate (Modlite sa). Veď môžeme prosiť za všetkých ľudí našej krajiny, zvlášť za tých, ktorí ju vedú a nesú za ňu zodpovednosť. Môžeme však za nich aj ďakovať, na čo neraz zabúdame. Úprimná modlitba môže byť tichým vyjadrením našej vďačnosti i rozhorčenosti, či sklamania, lebo v nej zápasíme o každého človeka, kladieme ho do Božích rúk s túžbou, aby dospel k poznaniu pravdy, ktorou je Kristus. On chce byť Záchrancom každého človeka, Prostredníkom na ceste k Bohu a tvoja modlitba je dobrým spôsobom pred Bohom, ako sa to môže stať realitou.
Pieseň: ES 566
Autor: Marek Cingeľ


Útočiskom je Boh odveký. 5.Mojžišova 33,27

Jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Lukáš 1,50


Lukáš 11,1-4(5-13) :: 2.Mojžišova 32,7-14 :: Daniel 9,4-5.16-19 :: Žalm 1 :: Modlíme sa za: Hontiansky seniorát