Zamyslenie na deň 9.2.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 1,7-10

7 V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, 8 v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, 9 zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom 10 na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi;


Apoštol Pavol bol Pánom Bohom nadšený. Poznanie, ako Boh v Ježišovi Kristovi zaobchádzal s ľuďmi, ho totálne uchvátilo. Poznanie, že Boží Syn zomrel aj kvôli nemu osobne, ho naplnilo neopísateľnou radosťou. Pravdupovediac, vôbec sa nemôžeme čudovať tomu, že hovorí s takým nadšením a vyjadruje sa v myšlienkach, ktoré v nás vyvolávajú mnohé dohady. Boh si nás vyvolil, predurčil a spečatil pre Jeho spásu… Naozaj si myslíme, že sa Pavol zamýšľal nad tým, že predurčenie neponecháva nijaký voľný priestor pre našu slobodu? Naozaj si myslíme, že sa vážne zaoberal tým, či môžeme konať v rozpore s naším vyvolením a spečatením? Zdá sa, že toto všetko mu bolo úplne ľahostajné. Bol jednoducho nadšený a nešpekuloval. Prekypoval obrovskou radosťou. Takýto človek sa nenecháva ovplyvňovať nejakými hlbokými teologickými otázkami, ale plným priehrštím oslavuje Pána Boha. Nevie si predstaviť, že by počul o záchrane skrze Ježiša Krista, a potom by ju mal odmietať, lebo by mu veľmi záležalo na tom, aby si zachoval slobodu. Toto všetko je úplne mimo jeho predstavivosti. – – Pán Boh sa nepýta, či sme hodní toho, aby nás požehnal. Jednoducho nás požehnáva. Dáva nášmu životu zmysel, orientáciu a cieľ. Sprevádza nás a robí všetko pre to, aby sme Mu dôverovali a vo viere v Neho nachádzali potrebnú oporu.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že nás požehnávaš, aj keď si to nezaslúžime! Odpusť, že často zabúdame dobrorečiť ľuďom, ktorých si stvoril! Veď nás, aby sme boli požehnaním pre okolie a dobrorečili mu! Amen.
Pieseň: ES 676
Autor: Ján Bunčák


Jeho vláda siaha od mora až k moru a od Rieky až do končín zeme. Zachariáš 9,10

Boh povýšil Ježiša nad všetko a dal Mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí. Filipským 2,9-10


Nahum 1,2-6 •  Modlíme sa za: Čankov (DNS)