Zamyslenie na deň 9.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Zjavení
Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. Rímskym 8,14


Rímskym 12,1-8

1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. 3 Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery. 4 Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi. 6 Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou; 7 kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje; 8 kto dar napomínania, nech napomína; kto dáva, (nech dáva) z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný.


Obetuj Bohu, čo si dostal! Keď sa v kostoloch oznamujú príspevky na Cirkev, hovorí sa o „obetovaní“. Mnohí to považujú, podobne ako vo väčšine náboženstiev, za obeť kvôli tomu, aby niečo získali od Boha. V kresťanstve, v Pánovi Ježišovi, nám však bolo darované všetko: Spasenie, nový život – všetko, čo si ani nedokážeme zaslúžiť. Je tu však aj kresťanská obeť: je to obeť vďačnosti za to, čo sme už dostali. Dokonca apoštol Pavol nás povzbudzuje, aby tou obeťou boli naše telá, naša služba Bohu. Čo to znamená v praxi? 1. Nijaký človek nie je v Božích očiach viac alebo menej hodnotný kvôli tomu, ako slúži. Každé nadanie, schopnosť, talent nie je z nás, ale je darom milosti, ktorý sme dostali od Boha. Nech ťa to nevedie k pýche na to, čo ani nie je tvoje! 2. Neexistujú „kasty“ služobníkov a laikov. Ten dar milosti k službe bol daný každému. Ale pozor! Ako je to v podobenstve o talentoch: od toho, kto dostal viac, sa bude aj viac požadovať. Okrem toho: Štyri zo siedmych darov, ktoré tu Pavol spomína, sa týkajú praktickej služby, a nie vyučovania. Objav svoj dar a slúž ním! 3. Dostali sme dary, aby sme si navzájom slúžili a aby to bolo na budovanie cirkvi ako jedného Tela. Mnohí na to zabúdajú a služba je pre nich príležitosťou vyniknúť, ukázať sa. Pýtaj sa na modlitbe, ako môžeš tebe daným darom poslúžiť iným, aby sa budovalo Telo Kristovo.
Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si ceníš každého, čo slúži. Odpusť, že podceňujem svoje obdarovania, lebo nepatrím, napríklad medzi slávnych umelcov! Veď ma Duchom Kristovým, nech poznám Tvoju lásku a s Tebou nesiem lahodné jarmo služby! Amen.
Pieseň: ES 553
Autor: Miroslav Eštok


Beda tým, čo sa spoliehajú na kone, zakladajú si na vozoch, lebo ich je mnoho, ale u Svätého v Izraeli pomoc nehľadajú, Hospodina sa nedopytujú. Izaiáš 31,1

Preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. Židom 2,1


Matúš 3,13-17 • Izaiáš 42,1-9 • Žalm 96 •  Modlíme sa za: Bratislavský seniorát