Zamyslenie na deň 8.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nehemiáš 4,1-17

1 Keď sa Sanballat a Tóbija ako aj Arabi, Ammónci a Ašdóďania dopočuli, že obnova hradieb Jeruzalema postupuje a že sa začali zapchávať trhliny, veľmi sa nazlostili. 2 Všetci spolu sa sprisahali, že pôjdu bojovať proti Jeruzalemu a spôsobia tam zmätok. 3 Modlili sme sa k svojmu Bohu a postavili sme proti nim vo dne i v noci stráž na obranu pred nimi. 4 Vtedy Júda prehovoril: Poklesla sila nosičov, ruín je premnoho a my nevládzeme budovať na hradbách. 5 Naši protivníci však hovorili: Ani nebudú vedieť, ani nezbadajú, iba keď prídeme medzi nich, pobijeme ich a zastavíme prácu. 6 Židia, ktorí bývali v ich susedstve, prišli a varovali nás zo desaťkrát: Tiahnu proti vám zo všetkých miest, v ktorých bývajú. 7 Vtedy som na nižšie ležiacich miestach za hradbami, na otvorených miestach rozostavil ľud podľa čeľadí s ich mečmi, oštepmi a lukmi. 8 Keď som to prezrel, povstal som a prehovoril k šľachticom, predákom a k ostatnému ľudu: Nebojte sa ich! Myslite na veľkého a hrozného Pána a bojujte za svojich bratov, synov i dcéry, za ženy i domácnosti. 9 Keď naši nepriatelia počuli, že sme sa to dozvedeli a že Boh zmaril ich úmysel, všetci sme sa mohli vrátiť ku hradbám, každý ku svojej práci. 10 Od toho dňa polovica mojich mládencov pracovala na stavbe, kým druhá polovica držala oštepy a štíty, luky a panciere; náčelníci stáli za celým domom Júdu. 11 Tí, čo budovali na hradbách, aj tí, čo nosili bremená a nakladali, jednou rukou pracovali na stavbe a druhou držali zbraň. 12 Každý z budujúcich mal svoj meč opásaný okolo bedier, a tak stavali, kým trubač stál vedľa mňa. 13 Povedal som šľachticom, predákom aj ostatnému ľudu: Práca je veľká a rozsiahla, a my sme roztrúsení po hradbách, vzdialení jeden od druhého. 14 Zhromaždite sa k nám na miesto, kde začujete zvuk trúby. Náš Boh bude bojovať za nás. 15 Tak sme pracovali na diele od východu rannej zory až do východu hviezd, kým polovica držala kopije. 16 V tom istom čase som rozkázal ľudu: Nech každý aj so svojím sluhom strávi noc v Jeruzaleme, a tak nám poslúži v noci ako stráž a vo dne pri práci. 17 Nikto z nás – ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia ani chlapi zo stráže, ktorí patrili k môjmu sprievodu – sme si nevyzliekali šaty; každý mal svoju zbraň poruke.


V jednej ruke drž zbraň a druhou pracuj! Je smutné, že na pôde cirkvi nájdeme toľko žiarlivosti práve medzi služobníkmi, ktorým by malo ísť o tie isté veci. – – Nehemiáš sa potreboval vysporiadať s realitou, že tí, ktorí mu mali pri stavbe hradieb pomáhať, znevažovali jeho prácu. Zastrašovali ho. Cieľom útoku na Božie dielo malo byť spôsobenie zmätku. – – A presne to je cieľom nášho Nepriateľa, keď vidí, ako zničené povstáva z popola. Keď vidí Boží ľud zjednotený v Duchu, dobrú prácu, opravovanie trhlín rozbitých vzťahov, cirkvi, opravovanie trhlín nedospelej alebo povrchnej tradičnej viery. Chce spôsobiť zmätok – v tvojom zranenom srdci aj v komunikácii medzi Božím ľudom. – – Nehemiáš sa nedal zastrašiť. Neprestali v začatom diele, len zvolili novú taktiku: Polovica pracovala a polovica strážila so zbraňou v ruke. „Náš Boh bude bojovať za nás!“ – – Dôverujme Mu a nedajme sa zastrašiť, keď vidíme zmätok! Buďme však ostražití a držme modlitebnú stráž nad všetkým, čo sa v našom živote a okolo nás deje! Jednou rukou verne pracuj s mysľou obklopenou Božím pokojom a v druhej maj meč Ducha – Slovo Božie, ktoré ťa ubráni pred útokmi otca lží! Venovať polovicu energie na modlitbu a duchovnú prípravu a polovicu práci – nie je strata času! Naopak: Zabráni zmätku v tvojom srdci.
Modlitba: Ďakujeme za Tvoje povolanie, Pane Ježišu, že nás vedieš aj do práce, aj do zápasu. Odpusť, že niektoré veci zanedbávame. Daj nám prijať Tvoju vôľu a žiť podľa nej. Amen.
Pieseň: ES 633
Autor: Anna Činčuráková


Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Izaiáš 42,1

Všetci mu prisviedčali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá vychádzala z jeho úst. A hovorili si: „Či to nie je Jozefov syn?“ Lukáš 4,22


Filemonovi 1-16(17-22) :: Modlíme sa za: Ratkovské Bystré (Ge)