Zamyslenie na deň 8.8.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 9,24-34

24 Zavolali teda druhý raz toho človeka, ktorý bol slepý, a povedali mu: Vzdaj Bohu slávu; my vieme, že je ten človek hriešny. 25 On odpovedal: Či je hriešny, neviem; jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. 26 Spýtali sa ho teda: Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? 27 Odpovedal im: Už som vám povedal, a nepočuli ste; prečo to chcete počuť znovu? Chcete sa vari aj vy stať Jeho učeníkmi? 28 Zlorečili mu za to a povedali: Ty si Jeho učeník, ale my sme Mojžišovi učeníci. 29 My vieme, že Mojžišovi Boh hovoril, ale o tomto nevieme, odkiaľ je. 30 Odpovedal im tento človek: Práve to je divné pri tom, že vy neviete, odkiaľ je, a otvoril mi oči. 31 Vieme, že Boh nevyslýcha hriešnikov, ale vyslýcha toho, kto je bohabojný a koná Jeho vôľu. 32 Jakživ nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči; 33 keby tento nebol od Boha, nemohol by nič robiť. 34 Odpovedali mu: Ty si sa celý v hriechoch narodil, a nás poučuješ? A vyhodili ho.


Kto je Ježiš? Je smutné, že tí, ktorí boli v izraelskom národe duchovnými vodcami, znalcami Písma, prorokov, zasľúbení o Mesiášovi, nemajú záujem v Ježiša uveriť. Skôr naopak – spochybňujú Jeho pôvod, Jeho bezhriešnosť, Jeho moc a Jeho poslanie. Oháňajú sa Mojžišom. Keby však „verili“ Mojžišovi, mali by otvorené srdcia i uši pre Pána Ježiša a spoznali by v Ňom svojho Mesiáša (J 5,46). Svojím až vulgárnym správaním chceli uzdraveného donútiť k pochybnostiam o Tom, kto ho uzdravil. No uzdravený sa nedal. Nehádal sa s nimi o ich názoroch. Boli mu jasné skutočnosti, na ktorých sa nedalo nič prekrúcať. Bol predsa uzdravený! Vyhodili ho aj napriek jeho argumentáciám. – – Za koho pokladáme Pána Ježiša Krista my? Veríme, že On je Ten, ktorého stopy vidíme na mnohých miestach Starej Zmluvy, aj dnes v bežnom živote? Že On je predpovedaný Mesiáš, ktorého Pán Boh v plnosti času poslal na tento svet, aby nás zachránil, uzdravil a spasil? – – Toto zamyslenie píšem v čase pandémie COVID-19. Neviem, aká bude situácia, keď to budeme čítať, no momentálne je veľa ľudí plných obáv a strachu o svoje zdravie. Pán Ježiš je ten istý, ktorý uzdravil slepého a mnohých ďalších, o ktorých svedčia Evanjeliá a má moc uzdravovať aj teraz. Dôverujme Mu!

Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si dokonalý Boh! Odpusť, že sa niekedy správame, akoby si Ním nebol… Posilňuj v nás vieru a otváraj náš duchovný zrak, aby sme Ťa stále vnímali ako Pána a Spasiteľa. Amen.
Pieseň: ES 652
Autor: Jelka Petričová


Jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja. Izaiáš 9,5

A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. 1.Jána 4,16


Matúš 7,7-12 •  Modlíme sa za: Padarovce (RiS)