Zamyslenie na deň 8.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 19,28-40

28 Keď to povedal, išiel vopred, poberajúc sa do Jeruzalema. 29 Ako sa priblížil k Betfagé a k Betánii, k vrchu pomenovanému Olivový, poslal dvoch učeníkov 30 a povedal: Choďte do dediny, ktorá je naproti. Keď vojdete do nej, nájdete osliatko priviazané, na ktorom nikdy nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte. 31 A ak sa vás niekto spýta, prečo (ho) odväzujete, takto poviete: Pán ho potrebuje. 32 I odišli tí, čo boli poslaní, a našli (všetko), ako im povedal. 33 Keď odväzovali osliatko, povedali im jeho majitelia: Čo odväzujete to osliatko? 34 Odpovedali: Pán ho potrebuje. 35 A priviedli ho k Ježišovi, položili svoje rúcha na osliatko a posadili naň Ježiša. 36 Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste. 37 Keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, 38 a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí farizeji zo zástupu Mu hovorili: Majstre, zakáž to svojim učeníkom! 40 Odpovedal im: Hovorím vám: Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať.


Pán potrebuje osliatko. A prečo? Aby sa „naplnilo, čo je napísané“ (J 12,15). Nepotreboval ho na cestu do Jeruzalema. Došiel by aj peši. Keby sa unavil, na rukách by Ho doniesli. A ako vznešene! Odpílili by celé palmy a urobili nosidlá, ako vladárom, či pápežovi. To by bolo dôstojné! On však o dôstojnosť nestál. Prečítajme si Izaiáša, kapitolu 53, čo všetko nemal. Čoho sa vzdal pre nás. Aj preto, aby nás niečo naučil. Aký je Ježiš, od ktorého sa máme učiť? Odpoveď na túto hádanku nájdete v Matúšovi 11,29. – – Namiesto dôstojnosti vidíme skôr komédiu. Dospelý chlap na malom osliatku vyzerá biedne, nohy sa Mu ťahajú po zemi a ľud napriek tomu volá na slávu… Farizejov to hnevá – oni si dajú záležať na vonkajšom prejave. – – Aj nás Ježiš potrebuje, lebo je napísané, že sme údmi Jeho tela. Nie sme dosť veľkí pre Ježiša a Jeho požiadavky. Ani dôstojní. Na tom však nezáleží, ale na tom, či Ho poslúchame. – – Nenechajme sa od poslušnosti odviesť reklamami tohto sveta! Ani znechutiť farizejmi, čo z Cirkvi robia dôstojné divadlo! Slúžme tak, ako nás vedie Duch Svätý! Pokorne, ticho. Možno smiešne, ale zachraňujúc tých, čo to potrebujú.
Modlitba: Pane Ježišu! Ďakujeme, že si nám dal Tvojho Ducha, ktorý inšpiroval Písmo, aby sme ho poslúchali, lebo je dobré! Odpusť, že sa niekedy riadime inými vecami a dávaj nám viac a viac lásky k Bohu, Jeho Slovu a ľuďom! Amen.
Pieseň: ES 247
Autor: Peter Dubec


Hospodin, ty si náš Boh. Proti tebe nikto neobstojí. 2.Kniha kroník 14,10

Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. 2.Korintským 12,9


Lukáš 14,(25-26)27-33(34-35) :: Modlíme sa za: Farná (Dn)