Zamyslenie na deň 8.2.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 1,1-6

1 Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 3 Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. 4 Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, 5 keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista 6 a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom.


Boží plán. Apoštol chváli Pána Boha za Jeho požehnanie, ktorým nás požehnal v Pánovi Ježišovi Kristovi. V Ňom si nás všetkých vyvolil k svätosti, bezúhonnosti a k spoločenstvu s Ním, aby sme skrze Neho boli synmi – deťmi Božími a aby sme zvelebovali slávu Jeho milosti, lebo len vďaka nej to všetko máme. Ako sa toto predurčenie k synovstvu skrze Ježiša Krista (v. 5) napĺňa? Tak, ako to čítame (Ján 1,12): „Ale všetkým, ktorí Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým ktorí veria v Jeho meno, ktorí boli splodení… z Boha“. Uveriť v Pána Ježiša ako Bohom poslaného Spasiteľa (Ef 1,13.15), prijať Ho do srdca a života a žiť potom v úzkom spoločenstve s Ním, to je prijatie a naplnenie Božieho plánu, Jeho predurčenia. A ono je určené pre všetkých, „lebo tak Boh miloval svet, že Svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (Ján 3,16). „Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení“ (1Tim 2,4). Všetko to úžasné Božie požehnanie – spasenie, odpustenie hriechov, vykúpenie a večný život – to všetko máme v Ňom, v Pánovi Ježišovi. Bez Neho, sami v sebe to nemáme! Len „kto má Syna, má život, kto nemá Syna Božieho, nemá život“. „Kristus vo vás, nádej slávy“ (Kol 1,27). Mať Pána Ježiša v srdci, Jemu patriť, s Ním a Jemu na chválu denne žiť, nikdy sa Ho nevzdať, nikdy Ho neopustiť a zostať Mu verným až do smrti.
Modlitba: Daj nám túto milosť, Pane Ježišu!
Pieseň: ES 451
Autor: Jozef Budaj


Nebojte sa ľudskej potupy, ich hanenie nech vás neubíja! Izaiáš 51,7

Bojuj dobrý boj viery a chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. 1.Timoteovi 6,12


Matúš 8,28-34 •  Modlíme sa za: Cinobaňa (NoS)