Zamyslenie na deň 7.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa pôstna. Okuli (Stále upieram oči na Hospodina. Žalm 25,15)
Ježiš odpovedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Lukáš 9,62


Efezanom 5,1-2(3-7)8-9

1 Napodobňujte teda Boha ako milované deti 2 a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.

(3 Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých; 4 ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie – čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie. 5 Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom. 6 Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. 7 Nebuďte teda ich spoluúčastníci.)

8 Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. 9 Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde;


Napodobňuj Otca. Pri rozhovoroch rodičov malých detí upozorňujem na riziko, že deti napodobňujú svojich rodičov. Deti si všímajú naše postoje, reakcie, preberajú naše hodnoty. Prečo? Lebo sme pre nich tí najbližší, tí, ktorých poznajú najlepšie. V rannom veku nemajú veľa vzorov. Je preto dôležité byť pre nich dobrým vzorom. – – Podobný princíp platí aj v našom vzťahu k nebeskému Otcovi. Ako kresťania sme nazývaní Božími deťmi. Kto je teda naším vzorom? Od koho si berieme príklad? Ako naše hodnoty korešpondujú s tým, čo nám Otec vyjavil vo Svojom Slove? A sme vôbec Jeho deťmi – nie iba na formálnej úrovni, ale aj v skutočnosti? Zažívame Božiu prítomnosť a blízkosť? Máme túžbu spoznávať Ho viac a viac? – – Dieťa, ktoré je vychovávané v prostredí nelásky, tvrdých trestov (alebo keď má rodičov alkoholikov), si niekedy povie: „Ja nebudem ako otec alebo matka“. Aj keď to nie je vôbec jednoduché, snaží sa potom v živote nespadnúť do vyšliapaných koľají. – – „Boh je láska“ a my máme právo byť deťmi tejto Lásky. Pavol hovorí, že sme „milovanými deťmi“. Vôbec preto nemáme dôvod povedať si: „Nechcem byť ako Otec!“ Práve naopak! On je pre nás dokonalým príkladom lásky zjavenej vo Svojom Synovi. Napodobňujme, teda, Otca v láske a nech je takto prítomný aj v našich vzťahoch!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si láska. Ďakujeme, že si to najlepšie. Odpusť, že Ťa málo napodobujeme, lebo si myslíme, že život je o inom. Veď nás Duchom lásky. Amen.
Pieseň: ES 537
Autor: Miroslav Eštok


Vstaň a povedz im všetko, čo som ti prikázal! Jeremiáš 1,17

Veď nehlásame samých seba, ale Ježiša Krista, Pána. 2.Korintským 4,5


Lukáš 9,57-62 :: 1.Kráľov 19,1-8(9-13a) :: Žalm 34 :: Modlíme sa za: Ekumenickú pastoračnú službu v OS a OZ SR