Zamyslenie na deň 7.2.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Józua 24,29-33

29 Po týchto udalostiach zomrel Józua, syn Núnov, služobník Hospodinov, keď mal stodesať rokov. 30 Pochovali ho na území jeho dedičného vlastníctva v Timnat-Serachu na Efrajimskom pohorí, severne od vrchu Gáaš. 31 A Izrael slúžil Hospodinovi, kým žil Józua a starší, ktorí Józuu prežili a ktorí poznali všetky skutky Hospodinove, čo vykonal pre Izrael. 32 Jozefove kosti, ktoré Izraelci doniesli z Egypta, pochovali v Sícheme, na pozemku, ktorý Jákob kúpil od synov Síchemovho otca Chámóra za sto kesít. Ten sa stal dedičstvom synov Jozefových. 33 Keď zomrel Áronov syn Eleázár, pochovali ho v Gibei, meste jeho syna Pinchása, ktoré sa mu dostalo na Efrajimskom pohorí.


Vernosť až do konca. Józua je jednoznačne nasledovaniahodný príklad. O všetkých veľkých postavách sa to nedá povedať. Mnohí veľmi dobre začali, ale nevytrvali do konca (Saul, Šalamún…). Józua dobre začal – ako mladý, ochotný, poslušný a oddaný služobník Mojžiša. Dobre pokračoval – osvedčil sa aj vtedy, keď väčšina okolo neho zlyhala (10 vyzvedači v Zasľúbenej zemi). A keď Hospodin rozhodol, že má viesť národ po smrti Mojžiša, túto veľkú a zodpovednú úlohu prijal a verne konal až do smrti. – – Nech sme v akejkoľvek etape svojho života, Pán od nás očakáva vernosť. „Dobrý a verný sluha“ dostal pochvalu (Mat 25,21.23). „Buď verný až do smrti“, odkazuje Pán Cirkvi (Zj 2,10). (Keď píšem tieto riadky, prežívam práve zármutok, ale zároveň aj veľkú vďačnosť za požehnaný život mne veľmi blízkych, verných služobníkov a svedkov viery, ktorých si Pán Boh v týchto dňoch povolal.). Život Józuu, jeho vernosť a oddanosť Hospodinovi boli silnou inšpiráciou pre celý národ. Všetci, ktorí ho poznali a ktorí poznali Božie skutky, ktoré medzi nimi Boh konal, slúžili Hospodinovi aj po Józuovej smrti. Kiežby nám dal Pán milosť, aby sme Mu boli verní až do konca, aby mohol byť pre naše okolie dobrým svedectvom a dobrou inšpiráciou aj náš život.
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem Ti za príklady vzácnych a Tebe verných služobníkov a svedkov viery! Pomôž aj nám, aby sme boli takí – na svedectvo a požehnanie iným a Tebe na chválu a slávu! Amen.
Pieseň: ES 447
Autor: Jozef Budaj


Peruťou Svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod Jeho krídlami. Žalm 91,4

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Filipským 4,7


Matúš 21,18-22 •  Modlíme sa za: Cerovo (HoS)