Zamyslenie na deň 6.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Pána – EPIFÁNIA
Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo. 1.Jána 2,8b


Ján 2,1-12

1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. 2 Pozvali na svadbu aj Ježiša a Jeho učeníkov. 3 Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova: Nemajú víno! 4 Odpovedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. 5 Matka povedala posluhovačom: Urobte všetko, čo vám povie. 6 Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam šesť kamenných nádob, každá na dve alebo tri miery. 7 I riekol im Ježiš: Naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: Teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. 9 Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno; nevedel totiž, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha 10 a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si (hostia) už upili, (dá) horšie, ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. 11 Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci. 12 Potom zišli do Kafarnaumu On, Jeho matka a bratia i učeníci a zostali tam niekoľko dní.


Kto je Pán Ježiš? Dnešný sviatok aj text Evanjelia (je to starocirkevné Evanjelium pre 2. nedeľu po Zjavení) dávajú odpoveď na túto otázku. Je dôležité si túto otázku vôbec klásť? Áno, je to dôležité! A to preto, aby naša viera nebola naivná a nezostávala v istej rovine detskej naivity. Pán Ježiš je Boží Syn. On je Ten, ktorému sa klaňajú králi a ľudia v Jeho blízkosti prežívajú zvláštne požehnanie. Premenenie vody na víno je znamenie, ktoré poukazuje na božskú moc Pána Ježiša. Táto udalosť zo života Pána Ježiša mi vždy pripomína veľmi dôležitú zvesť: Pán Boh každý deň požehnáva mnoho dobrého – celý môj život. Poslal Svojho Syna, Pána Ježiša, a On pre nás zachováva to dobré nielen tu, ale má pre nás pripravené dobré, ba lepšie, než si dokážeme predstaviť – v Jeho kráľovstve. Preto s radosťou žijem život viery, lebo viem (ako napísal aj brat senior L. Fričovský): „To najkrajšie ešte len príde!“
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za Pána Ježiša, za Tvojho Syna. Odpusť, že sa Ho niekedy málo snažíme spoznávať a žiť s Ním! Daruj nám túžbu po Evanjeliu a po Tvojej prítomnosti! Daruj nám lásku k Tebe! Amen.
Pieseň: ES 63
Autor: Marián Čop


Očistím ich od každého hriechu, ktorým sa previnili proti Mne, a odpustím im. Jeremiáš 33,8

Ježiš Kristus je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 1.Jána 2,2


Matúš 2,1-12 • Efezským 3,1-7 • Izaiáš 60,1-6 • Ján 1,15-18 •  Modlíme sa za: Baďan (HoS)