Zamyslenie na deň 5.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. slávnosť veľkonočná
Kristus hovorí: „Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“ Zjavenie Jána 1,18


Lukáš 24,13-35

13 A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného od Jeruzalema na šesťdesiat honov, ktoré sa volalo Emauzy. 14 A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. 15 Ako sa tak zhovárali a navzájom dotazovali, priblížil sa k nim aj sám Ježiš a šiel s nimi. 16 Ale ich oči boli zdržiavané, aby Ho nepoznali. 17 Povedal im: Čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou? A oni sa zastavili smutní. 18 Jeden z nich, menom Kleofáš, Mu odpovedal: Ty si zrejme jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme, a nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo. 19 Opýtal sa: A čo? Odpovedali Mu: Čo sa stalo s Ježišom Nazaretským, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, 20 ako Ho veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. 21 A my sme dúfali, že On vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. 22 A naplnili nás úžasom aj niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na svitaní boli pri hrobe, 23 a keď nenašli Jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anjeli zjavili, ktorí hovoria, že žije. 24 I niektorí z našich odišli ku hrobu a našli ho tak, ako aj ženy povedali, ale Jeho nevideli. 25 On im povedal: Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci!26 Či to Kristus nemusel pretrpieť a (tak) vojsť do svojej slávy? 27 Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v Písmach všetko, čo bolo o Ňom. 28 Vtom sa priblížili k mestečku, do ktorého šli, a On sa tváril, že ide ďalej. 29 Ale zdržiavali Ho: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. 30 A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. 31 Tu sa im otvorili oči a poznali Ho. Ale On im zmizol. 32 I povedali si: Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval Písma? 33 A vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených jedenástich a tých, čo boli s nimi. 34 Títo hovorili: Vskutku, vstal Pán a ukázal sa Šimonovi. 35 Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste, a ako Ho poznali podľa lámania chleba.


Radosť z pravého Krista. V mojej bývalej programátorskej praxi sa mi stalo, že som sa dlhšie trápil nad problémom, ktorý som nevedel zapísať do zdrojového kódu programu. Nastal však moment, keď mi svitlo v hlave a vskutku elegantné riešenie bolo na svete. Mal som nefalšovanú radosť, že výpočtové jadro programu funguje. – – Niečo podobné zažili emauzskí učeníci. Skormútení odchádzali z Jeruzalema, lebo Kristus bol mŕtvy a niektorí tvrdili, že ožil, ale nedávalo im to zmysel. Stretli sa s pocestným, ktorý sa im snažil osvetliť, prečo sa s Kristom muselo všetko stať. Napokon dôjde k poznaniu a udeje sa zázrak zmeny ich zmýšľania. V pocestnom spoznali Pána Ježiša. V nadšení sa vrátili do Jeruzalema, aby sa z poznania pravého Krista radovali aj s ostatnými učeníkmi. – – Ešte stále môžeme povedať, že ľudia okolo nás väčšinou niečo o Pánovi Ježišovi vedia, ale mnohí Ho nepoznajú osobne. Aké je však úžasné, keď Duch Svätý spôsobí v srdci človeka živú vieru, keď už nejde len o rozumové poznanie, ale bytostné stretnutie s Kristom! Človek pocíti ozajstnú veľkonočnú radosť: Pán Ježiš naozaj vstal z hrobuokrem iných kresťanov sa ukázal aj mne. Haleluja!
Modlitba: Radujeme sa, Pane Ježišu, z Tvojho vzkriesenia a ďakujeme Ti, že si sa ukázal v našich životoch a my sme Ťa mohli spoznať ako nášho osobného Spasiteľa! Amen.
Pieseň: ES 602
Autor: Michal Findra


Či sa stane v meste niečo zlé, ak by to Hospodin nedopustil? Amos 3,6

Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť, a tak vojsť do svojej slávy? Lukáš 24,26


Lukáš 24,13-35 :: 1.Korintským 15,50-58 :: Izaiáš 25,6-9 :: Zjavenie Jána 5,6-14 :: Modlíme sa za: Horný Tisovník (No)