Zamyslenie na deň 5.3.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa pôstna – REMINISCERE
(Pamätaj, Hospodin, na Svoje zľutovanie a milosť! Žalmy 25,6)
No Boh dokazuje Svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rímskym 5,8


Ján 3,14-21

14 A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, 15 aby každý, kto v neho verí, mal večný život. 16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. 18 Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. 19 Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20 Veď každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. 21 Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu.


Večný život je Boží život stelesnený v Ježišovi Kristovi a darovaný všetkým veriacim. Rovnaké je to aj s nami, keď hľadáme záchranu u Pána Ježiša. Ak pozdvihneš svoj zrak na Ukrižovaného Ježiša a uveríš, že ťa zachráni, budeš zachránený od „smrteľného uštipnutia“ hriechu – večného zatratenia. VEČNÝ ŽIVOT nie je akýmsi predĺžením smrteľného života, ale je to Boží život stelesnený v Ježišovi Kristovi a darovaný už v tomto čase všetkým veriacim, je to nová kvalita a kvantita života. V tomto novom svete neexistuje smrť, choroba, nepriatelia, zlo ani hriech, iba láska a večnosť. Pozemský život je úvodom k životu vo večnosti. Potrebujeme si uvedomiť svoju neschopnosť nájsť záchranu vlastnými silami: spoliehať sa na seba samého, na svoje dobré skutky, peniaze, majetok, postavenie, myslieť si, že ak v rodine je nasledovník Ježiša Krista, tak aj ja (bez mojej viery a dôvery v Neho) budem spasený. – – Mnohí majú strach vystaviť sa BOŽIEMU SVETLU, lebo sa boja, čo všetko by bolo odkryté z ich temného života. Tí však, ktorí žijú vo viere s Kristom, idú a žijú vo svetle, nemajú čo skrývať a aj keď sa v ich živote objaví tmavší mrak hriechu – vyznajú svoje zlyhanie pred Pánom, oľutujú vykonaný hriech a s vierou v odpustenie a so sľubom, že vedome viac hrešiť nebudú, pristúpia k Večeri Pánovej. Aj pre teba a pre tvoj večný život zomrel, ale aj z mŕtvych vstal Pán Ježiš Kristus.

Modlitba: Bože, ďakujem, že viera v Ježiša zachraňuje. Odpusť, že často verím radšej tme, lebo moje skutky sú zlé, a tak viera v Krista nemá vo mne miesto. Uč ma vyberať si iba Jeho – Svetlo sveta! Amen.
Pieseň: ES 114
Autor: Adriana Hrivnaková


Hospodin povedal – a stalo sa, rozkázal – a povstal svet. Žalmy 33,9

Stotník povedal Ježišovi: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Matúš 8,8


Rímskym 5,1-5(6-11) :: Izaiáš 5,1-7 :: Marek 12,1-12 :: Žalmy 25 :: Modlíme sa za: Hontiansky seniorát