Zamyslenie na deň 5.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 2,4b-17

Toho času, keď Hospodin Boh učinil zem a nebo – 5 a nebolo ešte nijakého poľného krovia na zemi a nijaká poľná bylina nerástla, pretože Hospodin Boh nedal dažďa na zem, a nebolo ani človeka, aby obrábal pôdu, 6 len spodná voda vystupovala zo zeme a zavlažovala celý povrch pôdy, 7 vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou. 8 Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka, ktorého utvoril. 9 Hospodin Boh dal zo zeme vyrásť všelijakým stromom, lákavým na pohľad a dobrým na jedenie, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla. 10 Z Édenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu, a odtiaľ sa rozdeľovala na štyri ramená. 11 Meno jedného je Píšón; ono tečie okolo celej krajiny Chavíla, kde sa nachádza zlato. 12 Zlato z onej krajiny je vzácne; tam sa nachádza aj bdéliová živica a drahokam ónyx. 13 Druhá rieka sa volá Gíchón; tá tečie okolo krajiny Kúš. 14 Tretia rieka sa volá Chiddekela; tá tečie východne od Asýrie. Štvrtá rieka je Eufrat. 15 Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. 16 Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, 17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.


Boh dal ľuďom slobodu. V záhrade Eden Boh vytvoril pre človeka dokonalé „rajské“ životné prostredie. Človek dostal príkaz, aby toto prostredie, tento priestor opatroval. Bol tu pre neho len jediný Boží zákaz: nejesť zo stromu poznania dobrého a zlého. Pri prestúpení tohto zákazu musí zomrieť. Prečo tento zákaz, prečo táto možnosť jeho prestúpenia? Boh mohol prirodzene stvoriť bytosť bez možnosti rozhodovať sa: Myslime, trebárs, na zvieratá! Ich správanie do veľkej miery určujú zdedené inštinkty a pud sebazáchovy. Boh sa však nechcel uspokojiť so stvorením „robotov“ bez vôle, ale chcel mať slobodnú bytosť, ktorá vedome reaguje na Jeho lásku, ktorá sa môže rozhodnúť pre Neho alebo proti Nemu. Boh chce Svoje požehnanie darovať takému stvoreniu, ktoré je dobrovoľne od Neho závislé. Božia láska hľadá opätovanie tejto lásky človekom a pravá láska je mysliteľná len ako slobodné rozhodnutie z vlastnej vôle. Ak sa ľudia teraz rozhodnú proti Bohu, potom On sa s tým neuspokojí, ale sa snaží získať si ich. Pripravil im záchranu vo Svojom milovanom Synovi Ježišovi Kristovi. Keď Ho na zemi odmietli tí, ktorých miloval, prosil za nich – v plnom súlade so Svojím Bohom a Otcom: „Odpusť im, lebo nevedia čo činia!“ Nemá to čo povedať aj nám dnes?

Modlitba: Ďakujeme, Bože, že sme viac, než len pudové stroje. Odpusť, že slobodu často zneužívame, alebo sme leniví duchom, a tak nežijeme podľa Teba, ale podľa inštinktov. Veď nás Tvojím Duchom stále, aby sme neskončili na smetisku pekla. Amen.
Pieseň: ES 229
Autor: Ján Belica


Bože, učil si ma od mladosti, a ja dosiaľ hlásam Tvoje obdivuhodné skutky. Žalm 71,17

Simeon povedal: Teraz, Pane, prepustíš v pokoji Svojho služobníka podľa Svojho slova, lebo moje oči uvideli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Lukáš 2,29-31


1.Mojžišova 9,8-11(12.13) :: Modlíme sa za: Častkov (MyS)