Zamyslenie na deň 5.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 1,35-51

35 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. 36 A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! 37 Tie slová počuli oní dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. 38 Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že Ho nasledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho: Rabbi, čo v preklade značí: Majster – kde bývaš? 39 Povedal im: Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zostali ten deň u Neho; bolo (totiž) okolo desiatej podvečer. 40 Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. 41 Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade značí Pomazaný (čiže Kristus), 42 a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter. 43 Druhého dňa chcel (Ježiš) odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu riekol: Nasleduj ma! 44 Tento Filip bol z Betsaidy, mesta Ondrejovho a Petrovho. 45 Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. 46 Natanael mu povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobré? Odpovedal mu Filip: Poď a pozri! 47 Nato videl Ježiš prichádzať Natanaela a riekol o ňom: Ajhľa, pravý Izraelec, v ktorom nieto ľsti. 48 Povedal Mu Natanael: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr, ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. 49 Odpovedal Mu Natanael: Majstre, Ty si Syn Boží, Ty si kráľ izraelský! 50 Ježiš mu riekol: Keď som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom, veríš? Uvidíš väčšie veci ako tieto. 51 Potom mu povedal: Veru, veru vám hovorím: Uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka.


„Ajhľa, Baránok Boží!“ Zažili ste niekedy lavínu emócií, ktoré premohli celé vaše vnútro? Naplnili vás a nedali vám pokoja? Museli ste ísť vedení emóciami vpred. Práve toto sa deje, keď Ján Krstiteľ hovorí: „Ajhľa, Baránok Boží!“ Svedkami týchto slov sú dvaja učeníci. Premožení jeho slovami nasledujú Pána Ježiša Krista. On hľadajúcich volá a hovorí: „Poďte a uvidíte!“ Ondrej našiel brata Šimona. Ježiš už vidí jeho miesto v živote. Ďalší deň zavolá Filipa a Filip Natanaela. Takéto reťazenie viery putuje týmto svetom prostredníctvom ľudí až k nám dnes. Boží svet, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi, prichádza do sveta ľudí. Dáva duše, srdcia, mysle, životy do správneho pohybu. – – Každý z nás má na tomto svete svoje miesto. Nie sme osamelí, ale Boh na nás dozerá a my máme dosah na iných ľudí. Sme ako také kocky domina. Nebeský Stvoriteľ z nás vytvoril nádhernú stavbu. Máme pokyn od Neho dotknúť sa toho druhého. Náš život je v porovnaní s večnosťou len krátky okamih. Každý život človeka má zmysel pre celé človečenstvo. Tvorca nás stavia presne tam, kde chce – ani veľmi ďaleko, ani veľmi blízko. Božia presnosť spočíva v prijatí a odovzdaní sa. Ježišovo „poďte a uvidíte“ odovzdáva Filip Natanaelovi: „Poď a pozri sa!“. Kto príde k Ježišovi, uvidí veľké veci, otvorené nebo a Božie kráľovstvo.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za city, ktoré zalievajú naše srdcia, keď Ťa spoznávame. Odpusť, že časom strácame prvotnú lásku k Tebe. Obnovuj ju v nás a priťahuj prostredníctvom nás ďalších ľudí! Amen.
Pieseň: ES 463
Autor: Martin Bajza


Hospodin hovorí: Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať, a zľutujem sa, nad kým sa chcem zľutovať. 2.Mojžišova 33,19

Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy Jeho chudobou zbohatli. 2.Korintským 8,9


1.Mojžišova 9,8-11(12.13) •  Modlíme sa za: Babiná (HoS)