Zamyslenie na deň 5.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 3,15-20

15 Keď ľud očakával a všetci si mysleli v srdci o Jánovi, či ozaj nie je Kristus, 16 odpovedal Ján všetkým: Ja vás zaiste krstím vodou, ale ide mocnejší ako ja; nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi; On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom; 17 v Jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. 18 Aj mnohé iné napomenutia dával ľudu a zvestoval mu evanjelium. 19 Tetrarcha Herodes však, ktorého (Ján) pokarhal pre bratovu manželku Herodiadu a pre všetko zlé, čo Herodes popáchal, 20 dovŕšil všetko aj tým, že zavrel Jána do žalára.


Plevy a zrno. Ľudia v Izraeli očakávali príchod Mesiáša a vo vystúpení Jána Krstiteľa poznali, že nastáva očakávaný vek. Ján hovoril ako starozákonný prorok – s naliehavosťou volal k pokániu a jeho krst vodou symbolizoval zmytie hriechov. Upozorňoval na príchod pravého Mesiáša – Pána Ježiša Krista, prichádzajúceho s krstom Duchom Svätým a ohňom. Pán Ježiš o tom hovorí: „On vás poučí o hriechu, spravodlivosti a o súde“ (J 16,8). Duch Svätý nás uspôsobuje k tomu, aby sme konali Božiu vôľu a oheň poukazuje na Boží hnev a súd pre tých, ktorí odmietajú činiť pokánie. Títo sú podľa Jána „bezcenné šupky zrna – plevy“. Tí však, ktorí činia pokánie a zmenia svoj život, sú ako výživné obilné zrná. Plevy Pán Boh vyhodí na spálenie a zrno zhromaždí do Svojej obilnice. Herodes nemal posledné slovo, dostal svoju odplatu. Na Poslednom súde bude odsúdený on, a nie Ján. – – Čím si ty? Plevou, ktorá bude spálená, alebo zrnom, ktoré prináša svoju úrodu?
Modlitba: Drahý Pane, zmocňuj sa nás Duchom Svätým k plnému životu viery, aby sme boli ochotní plniť Tvoju vôľu a očakávať Tvoj Príchod. Amen.
Pieseň: ES 21
Autor: Eva Balážová


Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť. Žalm 23,6

Ježiš hovorí: Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ján 10,10


1.Mojžišova 9,12-17 :: Modlíme sa za: Babiná (Ho)