Zamyslenie na deň 5.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 3,21-38

21 Keď sa všetok ľud dal pokrstiť a bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo 22 a Duch Svätý zostúpil na Neho v telesnej podobe holubice a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo.
23 Sám Ježiš, keď začal (účinkovať), mal asi tridsať rokov a bol – ako sa myslelo – syn Jozefov, ktorý bol Héliho. 24 Héli bol Matatov, Matat Léviho, Lévi Melchiho, Melchi Janajov, Janaj Jozefov, 25 Jozef Matatiášov, Matatiáš Amosov, Amos Naumov, Naum Esliho, Esli Nagajov, 26 Nagaj Mahatov, Mahat Matatiášov, Matatiáš Semejov, Semej Jozechov, Jozech Jódov, 27 Jóda Johananov, Johanan Résov, Rés Zorobábelov, Zorobábel Salatielov, Salatiel Nériho, 28 Néri Melchiho, Melchi Adiho, Adi Kozamov, Kozam Elmodamov, Elmodam Érov, 29 Ér Józuov, Józua Eliezerov, Eliezer Jorimov, Jorim Matatov, Matat Leviho, 30 Levi Simeonov, Simeon Júdov, Júda Jozefov, Jozef Jonamov, Jonam Eliachimov, 31 Eliachim Meleov, Melea Menanov, Menan Matatanov, Matatan Nátanov, Nátan Dávidov, 32 Dávid Jeseho, Jese Obédov, Obéd Bózov, Bóz Salamonov, Salamon Názonov, 33 Názon Aminadabov, Aminadab Adminov. Admin Arniho, Arni Ezromov, Ezrom Fáresov, Fáres Júdov, 34 Júda Jákobov, Jákob Izákov, Izák Abrahámov, Abrahám Táreho, Táre Náchorov, 35 Náchor Seruchov, Seruch Ragavov, Ragav Fálekov, Fálek Heberov, Heber Sáleho, 36 Sále Kainanov, Kainan Arfaxadov, Arfaxad Sémov, Sém Nóachov, Nóach Lámechov, 37 Lámech Matuzalemov, Matuzalem Enochov, Enoch Járedov, Járed Maleleelov, Maleleel Kainanov, 38 Kainan Enosov. Enos Sétov, Sét Adamov a Adam bol Boží.


Rodostrom. V ostatných rokoch sa stalo priam módou pátrať po svojich predkoch. Skúmajú sa matriky, listiny, dokumenty – kam až siaha náš rod? Môže to byť pre nás hotové dobrodružstvo. Rodostrom svojej rodiny možno aj máte. A priniesol vám aj nejedno prekvapenie, akých predkov ste to mali. A ten duchovný rodostrom? Ponúka nám ho aj dnešné čítanie. Po krste Pána nám ho Lukáš podáva a končí Adamom. A práve Adamom sa to všetko začalo. Rodokmeň Pána čítame ako suchý, neosobný telefónny zoznam. A predsa – aj v tom je evanjelium: Adam bol Boží. Tie mená, to je línia viery, to sú svedkovia viery (Žid 11). Nie vo všetkom dokonalí. Matúšov rodokmeň (začína sa Abrahámom) dokonca spomína štyri ženy s pochybnou minulosťou. Pravoverný Žid by vo svojom rodokmeni nikdy neuviedol ženu. Čo nám chce pripomenúť dnešné čítanie? Aj to, že náš Pán nebol nijaká legendárna osoba. Tie totiž žiadne rodokmene nemajú. Boh v Kristovi sa stal skutočným človekom, aby Svojou obeťou zachránil všetkých Svojich predkov. Nehanbil sa za nich, ani sa od nich nedištancoval. Priznáva sa aj k nám, Svojim hriešnym potomkom, od ktorých sa neodťahuje. Aj dnešný deň je toho dôkazom.
Autor: Pavel Kušnír
Pieseň: ES 455


Radosť však majú, ktorí dávajú rady k pokoju. Príslovia 12,20

Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Matúš 5,9


1.Mojžišova 9,12-17 :: MODLÍME SA ZA: Baďan (Ho)