Zamyslenie na deň 4.8.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 28,17-31

17 Po troch dňoch zvolal (Pavel) tamojších popredných Židov, a keď sa zišli, hovoril im: Mužovia, bratia, hoci som sa ničoho nedopustil proti ľudu ani proti otcovským obyčajom, predsa ako väzňa vydali ma z Jeruzalema Rimanom do rúk; 18 tí ma vyšetrili a chceli prepustiť, pretože niet na mne viny, pre ktorú by som si zasluhoval smrť. 19 Keď sa však Židia tomu protivili, bol som nútený odvolať sa k cisárovi, ale nie (preto), aby som mal čo žalovať na svoj národ. 20 Preto som vás teda zvolal, aby som vás videl a pohovoril si s vami; lebo pre nádej Izraelovu nosím tieto reťaze. 21 A oni mu odpovedali: My sme ani list nedostali o tebe z Judska, ani nikto z bratov neprišiel a neoznámil nám, ani nerozprával o tebe nič zlé; 22 žiadame si teda počuť od teba, ako zmýšľaš, lebo je nám známo o tej sekte, že sa jej všade protivia! 23 Určili mu teda deň a zišlo sa ich mnoho na jeho byte. (Pavel) im od rána až do večera vykladal, svedčil o kráľovstve Božom a presviedčal ich o Ježišovi z Mojžišovho Zákona a z Prorokov. 24 Niektorí uverili jeho rečiam, iní však neverili. 25 A keďže neboli jednomyseľní medzi sebou, rozišli sa, keď im Pavel povedal (toto) jedno slovo: Dobre povedal Duch Svätý vašim otcom ústami proroka Izaiáša 26 hovoriac: Choď k tomuto ľudu a povedz mu: Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. 27 Lebo otupelo srdce tohto ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. 28 Vedzte teda, že je k pohanom poslané toto spasenie Božie a oni budú počúvať. 29 Ako to povedal, Židia odišli, hádajúc sa medzi sebou. 30 Pavel zostal potom celé dva roky v najatom byte, prijímal všetkých, ktorí prichádzali k nemu 31 a celkom smelo a bez prekážky kázal o kráľovstve Božom a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi.


Neustále šírme dobrú správu o Ježišovi Kristovi! Práve to robil aj apoštol Pavel, keď hovoril so židovskými vodcami v Ríme. Hovoril s nimi o nádeji Izraela. Chcel, aby vedeli, že nádejou Izraela a celého sveta je Ježiš Kristus. Srdcom a dušou Pavlovho posolstva bol vždy Ježiš Kristus. Podobne aj my sa zameriavajme na Ježiša! – – V takýchto rozhovoroch apoštol Pavol ukazoval hlboké znalosti Písma. Preto aj my neustále študujme Písmo! – – Usilujme sa, aby bolo spasených čo najviac ľudí! – – V liste Rimanom (1,16) sa nachádza svedectvo apoštola Pavla: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.“ Evanjelium Ježiša Krista má dnes rovnakú moc. Môžeme si byť istí, že pokiaľ sme v tomto svete, Boh nás môže použiť na to, aby sme pomohli ďalším ľuďom zachrániť sa. – – Ako vidíme z veršov 24-28, mnohí sa odvrátia, ale niektorí budú spasení. Boh chce, aby sme odvážne pokračovali a slúžili Pánovi s úplnou dôverou. Musíme byť ako apoštol Pavel. Snažme sa ísť tak ďaleko, ako je len možné a tak dlho, ako je možné – pre Ježiša Krista!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že máš moc premieňať ľudí Evanjeliom, aby boli zachránení. Odpusť, že to málo využívam. Prosím, premeň aj mňa, nech verím, že Evanjelium je najdôležitejšie a darujem ho ľuďom na záchranu. Amen.
Pieseň: ES 466
Autor: Anna Petrovičová


Z tvojej reči sa radujem, ako ten, kto nachádza hojnú korisť. Žalm 119,162

Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života. Ján 6,68


1.Korintským 10,23-31 :: Modlíme sa za: Pezinok – Grinava (Ba)