Zamyslenie na deň 4.5.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 4,10-19

10 Počúvaj, syn môj, a prijmi moje reči, rozmnožia sa roky tvojho života. 11 O ceste múdrosti ťa poúčam, vediem ťa po priamych chodníkoch. 12 Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď pobehneš, nepotkneš sa. 13 Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. 14 Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. 15 Nevšímaj si jej, nechoď po nej, vyhni sa jej a obíď ju! 16 Veď nemôžu spať, ak neurobia zlo, sú okradnutí o spánok, ak neprivedú niekoho ku pádu, 17 pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno násilia. 18 No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. 19 Cesta bezbožných je ako temrava, nevedia, o čo sa potknú.


Chodník bezbožných. Keď sme boli ešte mladiství, starší veriaci nás varovali pred „chodníkom bezbožných“ – čo všetko odpudivé nás na ňom môže postretnúť. Vtedy sa nám zdalo, že ten „chodník“ bol od nás na míle vzdialený a dostať sa naň môžu len tí, ktorí vyslovene túžia byť zlí. Alebo môže byť aj bližšie, ale ide rovnobežne s „chodníkom spravodlivých“ a tieto dva „chodníky“ sa nikdy nepretnú, a preto sa naň dostanú len tí, ktorí naň vedome preskočia. Ach, aká hlúposť! Koľkí sme sa už doráňali na ceste viery všelijakými hriechmi?! Dobre vieme, že „chodník spravodlivých“ a „chodník bezbožných“ sú popreplietané ako vianočka. Je rovnako plný križovatiek, kde sa dá ľahko vybočiť z cesty poslušnosti Trojjedinému Bohu na cestu uctievania seba samého, svojich túžob a snov a ubližovania tým, ktorí nám stoja v ceste za šťastím. Každý deň prechádzaš duchovnými križovatkami, kde na teba číhajú nielen očividné pokušenia, ale aj nenápadné myšlienky, ktoré ťa môžu zásadne ovplyvniť. A niektorí z nás sa postupne ocitnú v kruhu posmievačov, pijanov a smilníkov, ktorí sa medzi sebou chvália, kto viac zhrešil. Potrebuješ ostražitosť! Aby si vedel vždy jasne rozlíšiť tieto dve cesty. Prestaň sa spoliehať sám na seba, svoju múdrosť, vyspelosť a svedomie! Radšej živ svoju dušu Božím slovom a v modlitbách pros o vedenie Duchom! V stávke je celý tvoj ďalší pozemský život a, napokon, aj ten večný.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za upozornenia. Odpusť mi, že sa niekedy strácam na „chodníku bezbožných“. Chráň moje srdce a daj nenávisť k hriechu. Amen.
Pieseň: ES 545
Autor: Marek Ivan


Kiež môj jazyk ospevuje Tvoju reč, lebo všetky Tvoje príkazy sú spravodlivé. Žalmy 119,172

Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Rímskym 1,16


Rímskym 8,7-11 :: Modlíme sa za: Liptovský Hrádok – Dovalovo (LOS)