Zamyslenie na deň 4.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Daniel 9,20-27

 20 Ešte som hovoril a modlil sa, vyznával som svoj hriech a hriech svojho izraelského ľudu a predkladal som Hospodinovi, svojmu Bohu, prosbu za svätý vrch svojho Boha, 21 ešte som hovoril svoju modlitbu, keď muž Gabriel, ktorého som videl na začiatku vo videní, priletel ku mne a dotkol sa ma v čase večernej pokrmovej obete. 22 Pristúpil, a keď hovoril so mnou, povedal: Daniel, teraz som vyšiel, aby som ti dal plné poznanie. 23 Keď si sa začal modliť, zaznelo Božie slovo, a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil, lebo si obľúbený a vzácny. Daj si pozor na slovo a pochop videnie: 24 Sedemdesiat týždňov je určených pre Tvoj ľud a pre Tvoje sväté mesto na ukončenie priestupku, na skoncovanie s hriechom a na zmierenie viny, na privedenie večnej spravodlivosti, na zapečatenie videnia i proroka a na pomazanie veľsvätyne. 25 Preto vedz a cháp: Odvtedy, čo vyšlo slovo o návrate a o vybudovaní Jeruzalema až po pomazanie kniežaťa, bude sedem týždňov. Za šesťdesiatdva týždňov opäť bude vybudovaný s námestím a ulicami, aj keď v čase útrap. 26 Po šesťdesiatdva týždňoch bude zabitý jeden pomazaný a nebude ho. Mesto a svätyňu zničí ľud kniežaťa, ktorý príde. Ich koniec nastane záplavou a až do konca vojny bude trvať predurčené pustošenie. 27 Uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na jeden týždeň; na pol týždňa zastaví zábitnú i pokrmovú obeť; na okraj oltára príde ohavné pustošenie až po stanovený koniec, ktorý príde a zavŕši pustošenie.


Daniel prijal odpoveď na modlitbu. Dostal plné poznanie Božieho vplyvu. Kto má jasno v Božích veciach, ten sa len ťažko pomýli. Ten nelavíruje v nerozhodnosti, ale si počína zodpovedne, je verný v slovách i skutkoch. Veľmi potrebujeme túto rozhodnosť! – – V čase, keď si zvykneme pochutnávať na popoludňajšej káve (okolo 15,00 hod.), Daniel mal pobožnosť – modlitebnú chvíľku. Následne dostal odpoveď. Svätý Boh odpovedá takým, ktorí Ho prosia, ktorí túžia byť poučení. Nie takým, ktorí v modlitbách ubezpečujú Hospodina o tom, čo potrebujú a po čom im „srdce piští“. – – Modlitba je túžbou poznať, o čo ide Pánu Bohu. Aký má zámer so mnou a aký s druhými. Ako Mu mám byť k dispozícii. Odpoveďou pre Daniela bolo zasľúbenie v dvoch rozdielnych oblastiach (v.24): Prvé zasľúbenie sa vzťahuje na oblasť hriechu. V ňom Hospodin ubezpečuje o skončení priestupku a definitívne urovnanie hriechov, čo sa stane zmierením. Toto zasľúbenie sa vyplnilo pri prvom príchode Mesiáša, keď Ježiš Kristus zahladil každý priestupok. – – Druhé zasľúbenie sa vzťahuje na oblasť večnej spravodlivosti. Jej nastolenie bude znamenať ukončenie proroctiev i zjavení a uvedenie ľudstva do novej svätyne, ktorá bude centrálnym miestom uctievania v tisícročnom kráľovstve. Toto druhé zasľúbenie sa vyplní pri Druhom Príchode Pána Ježiša Krista. Danielovo poznanie budúcich vecí nás upozorňuje, aby sme nielen študovali Božie plány, ale aby sme sa aj spolupodieľali na ich uskutočňovaní.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za proroctvá. Ďakujeme, že vidíš, čo my nie. Či už budúcnosť, alebo každú pohnútku ľudského srdca. Odpusť, že sa snažíme niečo skrývať, aj keď je to zbytočné. Naplň nás Duchom Pravdy. Amen.
Pieseň: ES 308
Autor: Ján Matis


Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahu a posilnil si ma. Žalm 138,3

Ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Rimanom 10,12


1.Samuelova 16,14-23 :: Modlíme sa za: Komárno (Dn)