Zamyslenie na deň 4.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. slávnosť veľkonočná. Pascha
Kristus hovorí: „Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“ Zjavenie Jána 1,18


Lukáš 24,1-12

1 V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili; boli s nimi aj niektoré iné. 2 Ale kameň našli odvalený od hrobu, 3 a keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. 4 Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia v žiariacom rúchu zastali si vedľa nich, 5 a keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im (tí mužovia): Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet Ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, 7 že Syna človeka musia vydať hriešnym ľuďom do rúk a ukrižovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych. 8 I rozpomenuli sa na Jeho slová. 9 A vrátiac sa od hrobu, zvestovali toto všetko jedenástim a všetkým ostatným. 10 Boli to Mária Magdaléna, Johana a Mária Jakubova i ostatné s nimi a rozprávali to apoštolom. 11 Ale ich slová zdali sa im byť bájkou a neverili im. 12 Len Peter vstal a bežal k hrobu; keď sa nahol a videl tam ležať len plachty, odišiel a divil sa tomu, čo sa stalo.


Rozpomínaš sa na Jeho slová a veríš im? Vždy, keď sa udeje niečo neuveriteľné, človek zostane v šoku. Prázdny hrob by aj dnes pohol asi každým. Stovky myšlienok a ešte viac otázok. Tie určite vírili aj v hlavách žien, ktoré v to ráno s úžasom hľadeli na prázdne miesto a hľadali telo Majstra. To isté prežíval Peter. Zvinuté plachty, Pána niet, čo sa to deje? Kráčali a žili s Ním roky, stovky dní, sedeli Mu pri nohách, počuli od Neho: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím“, a predsa zostali v šoku. Tak, ako by sme boli v šoku aj my dnes. Odvtedy uplynulo vyše dvetisíc rokov. – – Aj dnes je mnoho vystrašených, udivených, vysmievajúcich sa alebo čakajúcich na dôkazy. Neveria, že po piatkovom „Je dokonané!“ prišlo nedeľné „Vstal z mŕtvych“. Vnútorné boje a mnohé otázky lomcujú aj nami. Podstatné je to krátke slovíčko viera. Tá nám pomáha neprestajne kráčať s naším Pánom a Spasiteľom, prekonávať všetky strasti a tešiť sa z každého nového dňa. Tešíme sa, keď ráno vstaneme z postele; keď vieme, že vstali všetci naši blízki; keď Pán uzdraví niekoho, koho poznáme a on vstane z lôžka. Našou najväčšou radosťou je však vzkriesený Kristus. Deň čo deň sa rozpomínajme na slová pri Jeho hrobe a verme im! Je veľkonočné nedeľné ráno. Pán vstal.
Modlitba: Vzkriesený Pane, ďakujeme Ti za Tvoje dielo záchrany, za priam nepochopiteľnú lásku k nám, hriešnym, ľuďom! Tak ako v minulosti, ani dnes si ju nezaslúžime. Tvoj kríž je našou nádejou. Tvoj kríž, prosíme, nech je pre nás, pre našu cirkev aj krajinu posilnením v časoch, ktoré sú pred nami! Daj, aby sme v Tebe dozrievali v každej chvíli svojho života! Amen.
Pieseň: ES 150
Autor: Ľubomír Pankuch


Pán odpovedal: „Ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku.“  2.Mojžišova 33,14

Ježiš hovorí: „Ja žijem, aj vy budete žiť.“ Ján 14,19


Marek 16,1-8 :: 1.Korintským 15,1-11 :: 1.Samuelova 2,1-8a :: 2.Mojžišova 14,8-14.19-23.28-30a; 15,20f. :: Modlíme sa za: Evanjelické zbory v Rumunsku