Zamyslenie na deň 4.3.2023

Rímskym 7,1-6

1 Či neviete, bratia — veď hovorím tým, ktorí poznajú Zákon —, že zákon panuje nad človekom, kým žije? 2 Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi. 3 A tak teda ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. 4 Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste Zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. 5 Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne vyvolané Zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie. 6 Ale teraz sme boli oslobodení od Zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime novým spôsobom Ducha, a nie starým spôsobom litery.


Zomreli sme hriechu, žime Bohu! Rečnícka otázka má za úlohu pripomenúť a zdôrazniť poznanú pravdu, ktorá bola zanedbaná alebo zabudnutá. Dnes nás Duch Boží vedie k tomu, aby sme si pripomenuli pravdu našej kresťanskej viery, že v krste svätom sme prijali novú identitu, identitu detí Božích. Ako deti žijeme v láske nebeského Otca, ktorý nás Svojím Duchom vedie žiť – už nie v zákonníckej náboženskej formalite, v mŕtvej litere; ale v životodarnom Slove, ktoré sa stalo telom v Ježišovi Kristovi. Je veľkým privilégiom znova si pripomenúť, že sme boli z milosti Božej prijatí za Božie deti v krste a že už nepatríme sebe, svetu ani diablovi, ale Ježišovi Kristovi. Zomreli sme (a denne máme zomierať) hriechu a žiť Kristovi, Ženíchovi našich duší. Už viac nie sme svoji, ale sme predurčení kráčať v dobrých skutkoch, ktoré nám nebeský Otec prichystal, aby sme v nich chodili (Ef 2,10). Som pokrstený. Luther hovoril, že si denne (vždy, keď si umývame tvár) máme spomínať na svoj krst. Vracajme sa často k tomuto prelomovému bodu nášho života – ako k nemennej istote a pevnej skale nášho spasenia, z ktorej tečú živé vody, ktoré aj dnes osviežujú naše duše. Kristus je život náš, preto žime v ovocí Jeho Ducha: v láske, radosti, pokoji, zhovievavosti, nežnosti, dobrotivosti, vernosti, krotkosti a zdržanlivosti (Gal 5,22-23).

Modlitba: Bože, ďakujem, že vo mne môže byť mŕtve všetko, čo má spojitosť s hriechom. Odpusť, že si niečo nechávam pre seba. Chcem v tom vládnuť miesto Teba, a tak som sám sebe modlou. Napĺňaj ma vierou len a len v Teba. Amen.
Pieseň: ES 475
Autor: Igor Feldy


Hospodinove slová sú rýdze ako striebro tavené v hlinenej forme, sedemkrát prečistené. Žalmy 12,7

Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ján 6,63


2.Tesalonickým 3,1-5 :: Modlíme sa za: Hrachovo (RiS)