Zamyslenie na deň 4.2.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Józua 24,1-15

1 Józua zhromaždil všetky kmene Izraela do Síchemu a povolal starších, predákov, sudcov a úradníkov Izraela. Keď sa postavili pred Boha, 2 prehovoril Józua ku všetkému ľudu: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Vaši otcovia, Terach, otec Abrahámov a Náchórov, bývali kedysi za Veľriekou a slúžili iným bohom. 3 Ale ja som vzal vášho otca, Abraháma, spoza Veľrieky a previedol som ho celým Kanaánom, rozmnožil som jeho potomstvo a dal som mu Izáka. 4 Izákovi som dal Jákoba a Ézava; Ézavovi som dal pohorie Seír do vlastníctva. Jákob a jeho synovia zostúpili do Egypta. 5 Potom som poslal Mojžiša a Árona a ranil som Egypt tým, čo som vykonal uprostred neho. Potom som vás vyviedol. 6 Keď som vyviedol vašich otcov z Egypta, prišli ste k moru; Egypťania prenasledovali vašich otcov s vozmi a jazdcami k Červenému moru. 7 Keď volali k Hospodinovi, postavil mrákavu medzi vás a Egypťanov a uviedol na nich more, ktoré ich pokrylo. Vlastnými očami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Potom ste bývali dlhý čas na púšti. 8 Voviedol som vás do krajiny Amorejcov, ktorí bývali za Jordánom; keď bojovali proti vám, vydal som vám ich do rúk, zabrali ste ich krajinu a ja som ich vyhubil pred vami. 9 Potom povstal moábsky kráľ Bálák, syn Cippórov, a bojoval proti Izraelu; dal zavolať Beórovho syna Bileáma, aby vás preklínal. 10 Ja som však nechcel počúvať Bileáma, ale znova a znova som vám žehnal, a tak som vás vytrhol z jeho ruky. 11 Keď ste pre šli cez Jordán a prišli k Jerichu, jerišskí občania, Amorejci, Perizejci, Kanaánci, Chetejci, Girgášejci, Chivijci a Jebúsejci bojovali proti vám, ale ja som vám ich vydal do rúk. 12 Pred vami som poslal sršne; tie ich zahnali spred vás, oboch kráľov amorejských – nie tvojím mečom a tvojím lukom sa to stalo. 13 Dal som vám zem, na ktorej ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali, a usadili ste sa v nich; jete z viníc a z olív, ktoré ste nesadili. 14 Preto sa teraz bojte Hospodina a slúžte Mu úprimne a verne, odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou a v Egypte, a slúžte Hospodinovi! 15 Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom Amorejcov, v krajine ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.


Komu sa oplatí slúžiť? Dnešné Božie slovo z knihy Józuovej nám pripomína, čo všetko urobil Hospodin pre Boží ľud: Józua robí v záverečnej kapitole výpočet, memoruje, a tak pripomína, ako Hospodin splnil zasľúbenia dané Mojžišovi. Józua si ich dobre pamätal, snáď už odvtedy, keď Mojžiša vyprevádzal na Sinaj. Držal sa toho po celý čas. Boh je verný a na Jeho slovo a Jeho zákony sa oplatí spoliehať v každom čase. S týmto vyznaním zavolal všetkých popredných a dôležitých z Božieho ľudu. Našiel odvahu, aby ich s týmto vyznaním konfrontoval: Ako môžete po tom všetkom, čo ste prežili, koketovať s iným bohmi? Ako môžete hľadať oporu a potešenie v iných náboženstvách, učeniach, či vo veciach pozemských, alebo vo svojej ľudskej moci? Komu chcete slúžiť? – – Už pri tvojom krste zneli slová Božej lásky k tebe. Uvedom si, čo všetko pre teba Boh urobil: tvoja rodina, manžel/ka, deti, tvoj dom, či práca. Úspechy, radosti i starosti. Kam až ťa priviedol starostlivý Boh? Nerob si dlhé výpočty všetkého, čo si dosiahol. Vo viere je dôležitejšie pripomínať si všetko, čo Ti dal Boh, najmä skrze Pána Ježiša Krista. To je to hlavné! Istota odpustenia hriechov, Božia vernosť a splnenie zasľúbení aj cez hrôzu smrti, to je to, čomu sa oplatí veriť a slúžiť. A pripomínať to všetkým vo svojom dome.
Modlitba: Za Tvoju lásku, za Tvoje ruky vo všetkých časoch starostlivé, Tebe, Bože, ďakujeme! Naplň nás – biednych, slabých – Svojím Svätým Duchom, vernosťou Svojho Syna, aby Teba duša v každom čase oslávila! Amen.
Pieseň: ES 615
Autor: Ivan Boženík


Pred šedinami povstaň, starca si ucti a svojho Boha sa boj. 3.Mojžišova 19,32

Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Rímskym 12,10


Zjavenie 1,(9-11)12-18 •  Modlíme sa za: Bystré (ŠZS)