Zamyslenie na deň 4.12.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 4,1-14

1 Potom sa vrátil anjel, čo so mnou hovoril, a zobudil ma ako človeka, ktorého budia zo sna. 2 Spýtal sa ma: „Čo vidíš?“ Odpovedal som: „Vidím svietnik celý zo zlata s nádobkou navrchu. Je na ňom sedem lámp a sedem lievikov pre lampy hore. 3 Pri ňom sú dve olivy, jedna napravo od nádobky a druhá naľavo.“ 4 Opýtal som sa a povedal som anjelovi, čo so mnou hovoril: „Čo je to, pán môj?“ 5 Anjel, ktorý so mnou hovoril, mi odpovedal: „Nevieš, čo to znamená?“ Povedal som: „Nie, pán môj.“ 6 Odvetil mi: „To je Hospodinovo slovo Zerubbábelovi: ‚Nie silou ani mocou, ale mojím duchom!‘ znie výrok Hospodina zástupov. 7 ‚Kto si ty, veľký vrch? Pred Zerubbábelom budeš rovinou! On vynesie hlavný kameň za pokriku: Milosť, milosť pre neho!‘“ 8 Potom mi zaznelo slovo Hospodina: 9 „Zerubbábelove ruky založili tento dom, jeho ruky ho dokončia a spoznáš, že ma k vám poslal Hospodin zástupov. 10 Kto pohŕda dňom malých začiatkov? Zaradujú sa, keď uvidia v Zerubbábelovej ruke kameň a olovnicu. Tých sedem, to sú Hospodinove oči, čo prechádzajú celou zemou.“ 11 Nato som sa spýtal: „Čo znamenajú tie dve olivy napravo a naľavo od svietnika?“ 12 Aj druhýkrát som sa ozval a opýtal som sa ho: „Čo znamenajú dve olivové ratolesti, čo vyprázdňujú zo seba zlato dvoma zlatými rúrkami?“ 13 Odpovedal mi: „Nevieš, čo je to?“ Povedal som: „Nie, pán môj.“ 14 Nato povedal: „To sú dvaja synovia pomazaní olejom, čo stoja pred Pánom celej zeme.“


Zlato, sviece, olivy. To sú veci symbolizujúce Boží kult. Zachariáš bol kňaz, pre neho sú tieto veci obzvlášť dôležité. V ich symbolike môžeme vidieť Božiu dokonalosť. Svietnik je symbolom chrámu – miesta, kde obzvlášť zakúšame Božiu blízkosť. Sviece sú Božími očami, Božím svetlom. Svietnik a zažaté sviece – tak vnímam obraz Božieho ľudu. Sám svietnik – hoc aj akokoľvek zdobený – nevyženie tmu. Samotný chrám bez živého Božieho ľudu a Božieho Ducha môže byť krásnou, umelecky hodnotnou stavbou, ktorú mnohí obdivujú, ale neplní svoje poslanie, ak v ňom nie je živý Boží ľud. A toto prirovnanie môžeme uplatniť aj v prípade človeka. Môžeš mať perfektnú postavu, ideálne vzdelanie, inteligenciu. Môžu ťa iní obdivovať a chváliť, no bez Božieho Ducha, bez Svetla milosti ostaneš prázdny, neužitočný – tvoj život stratí akýkoľvek zmysel. Ako sa na svietniku rozžiari svieca, tak zrazu tmou preniká svetlo. Tak aj život človeka, či spoločenstva zrazu začne žiariť, ak sa nechá zapojiť do silového poľa Božej lásky a svätosti. Svetlom je prichádzajúci Kráľ – Boží Syn, Ježiš Kristus.
Modlitba: Volajme: „Príď Kriste, Svetlo sveta!“
Pieseň: ES 18
Autor: Viliam Solárik


Hospodin spasí Izrael večnou spásou. Nezahanbíte sa, nebudete potupení na večné veky. Izaiáš 45,17

Vtedy spravodliví zažiaria ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Matúš 13,43


Habakuk 2,1-4 :: Modlíme sa za: Veľký Lom (No)