Zamyslenie na deň 4.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 1,26-2,4a

26 Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. 27 Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril. 28 Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi! 29 Potom riekol Boh: Ajhľa, dal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi, a všetky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom; to vám bude za pokrm. 30 No všetkým zvieratám zeme, všetkému nebeskému vtáctvu, a vôbec všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe dych života, budú potravou všetky zelené byliny! I stalo sa tak. 31 A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno: šiesty deň.

2:1 Tak boli dokončené nebesá i zem a všetky ich voje. 2 Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. 3 Nato Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať. 4 Tak vznikli nebesá a zem, keď boli stvorené.


Boh nás stvoril z lásky. Ako korunu Svojho stvorenia Boh stvoril človeka a prepožičal mu vysokú hodnosť. Stvoril ho „k obrazu Svojmu“. Človek mal byť Božím zástupcom na zemi – Jeho verným obrazom. Boh ho postavil nad všemožné tvorstvo ako slobodnú a samostatnú bytosť. Aké to mal človek „vyhliadky do budúcnosti“?! Ako by sa bol mohol rozvinúť, keby si nezvolil nezávislosť od Boha?! Lebo nešťastie ľudstva má až do dnešného dňa svoj pôvod v úsilí človeka o nezávislosť od Boha. Boh mal s človekom vysoký cieľ. Chcel mať s ním spoločenstvo. Toto neskalené spoločenstvo medzi Stvoriteľom a Jeho stvorením prerušil človek svojou vzburou. Predsa Boh ešte aj dnes hľadá ľudí, ktorí sa k Nemu navrátia. Chce im darovať nový život. Na základe viery môže teda jednotlivec spoznať spoločenstvo s Bohom, ktoré hľadal Boh už od počiatku. – – „Ako muža a ženu ich stvoril.“ Od počiatku stvorenia Boh určil muža a ženu ako vzájomne sa dopĺňajúcich partnerov. Manželstvo je božské zriadenie. Len v tejto trvalej životnej jednote môžu byť dvaja ľudia šťastní. Všetky tzv. „alternatívne formy života“ sú prehreškom voči Božím zásadám. Kto sa v tom previnil, potrebuje Božie odpustenie. Všetci, ktorí skrze vieru náležia Ježišovi Kristovi, ponesú tiež obraz toho nebeského.

Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si láskou, že si aj sám v sebe traja, aby ste sa mohli navzájom milovať. Ďakujeme, že si nás stvoril na Svoj obraz – človeka ako muža a ženu, ktorí sa majú milovať, byť jedným telom, a tak vyjadrovať Tvoju lásku. Odpusť, že často v tomto zlyhávame a manželstvo je plné chladu. Prenikaj nás Duchom Svätým a chráň pred zlými duchmi, aby sme žili Tvojou láskou. Amen.
Pieseň: ES 343
Autor: Ján Belica


Nato sa anjel Hospodina druhý raz dotkol Eliáša a povedal: „Vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta.“ 1.Kráľov 19,7

Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú po priamych chodníkoch. Židom 12,12-13


1.Mojžišova 21,1-7 :: Modlíme sa za: Čankov (DNS)