Zamyslenie na deň 4.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 3,7-14

7 I hovoril zástupom, ktoré vychádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? 8 Vydávajte preto ovocie hodné pokánia, a ani sa len nepokúste hovoriť si: Máme otca Abraháma! Lebo vravím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť Abrahámovi deti. 9 Ale už aj sekera je priložená na korene stromov, a každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 10 I spytovali sa ho zástupy: Čo teda robiť? 11 Odpovedal im: Kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá; a kto má pokrm, nech urobí podobne. 12 Prišli aj colníci, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: Majstre, čo robiť? 13 Odpovedal im: Nevyberajte viac, ako vám prikázali. 14 Spýtali sa ho aj vojaci: A čo my máme robiť? Odpovedal im: Nikoho nevydierajte, ani neudávajte, ale pristávajte na svojom žolde.


Náboženské rituály alebo pokánie a činná viera. Tieto zamyslenia píšem v čase vrcholiacej pandémie COVID-19 a pýtam sa: Čo bude o pol roka, keď budeme čítať tieto riadky? Čo nás čaká? Aká bude budúcnosť? – – Pán Ježiš hovorí: „Naplnil sa čas… pokánie čiňte a verte v evanjelium!“ (Mt 1,15). K pokániu volal aj Ján Krstiteľ. Mnohí, najmä z radov náboženských vodcov, boli šokovaní Jánovým vyhlásením, že Bohu nestačí, že sú Abrahámovými potomkami. – – Na čom záleží tebe? Spoliehaš sa na svoj pôvod, postavenie, náboženskú príslušnosť, obrady? – To nestačí. Viera sa nededí. Jedine ty sám musíš dať do poriadku svoj vzťah s Bohom. Čo robiť? Ovocím pokánia sú činy – zmenený život. – – Toto Jánovo volanie našlo odozvu medzi pospolitým ľudom – u chudobných, neviestok, zločincov, vyberačov daní aj v nenávidenej rímskej armáde. – – Komu sa teda chceš podobať? Farizejovi z podobenstva Pána Ježiša, ktorý robil všetko podľa náboženských predpisov alebo publikánovi, ktorý v pokání volal: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu?“
Modlitba: Pane Ježišu, pomáhaj nám v našej slabej viere, aby sme Ti stále vo všetkých okolnostiach života dôverovali a denne duchovne rástli podľa Tvojej vôle. Amen.
Pieseň: ES 483
Autor: Eva Balážová


Pán hovorí: Kiežby mali vždy také srdce, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom! 5.Mojžišova 5,29

Je dobré upevňovať srdce milosťou. Hebrejom 13,9


1.Mojžišova 21,1-7 :: Modlíme sa za: Adamovské Kochanovce (Po)