Zamyslenie na deň 4.1.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Marek 1,14-20

14 Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie 15 a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium! 16 Keď šiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, brata Šimonovho, spúšťať sieť do mora, lebo boli rybári. 17 Ježiš im povedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí. 18 A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho. 19 Keď poodišiel máličko, uvidel Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata Jána; aj tí opravovali na lodi siete. 20 Hneď ich zavolal a oni zanechali otca Zebedea s jeho pomocníkmi na lodi a šli za Ním.


Ján Krstiteľ sedí vo väzení a my sa možno pýtame: Prečo Boh nezasiahne? Veď predsa verne plnil svoje poslanie… Zlo sa nedá poraziť násilím, ale jedine láskou a pravdou, a to si vyžaduje zmenu myslenia. Ježiš neprišiel do tohto sveta, aby oslobodil Jána Krstiteľa, ale prišiel, aby ľudí pozýval k pokániu, ktoré spôsobuje zmenu myslenia. Pokánie – to nie je len odvrátenie sa od hriechu, ale je to zároveň návrat k Bohu. Ak si kresťan uvedomuje svoje hriechy a vyznáva ich, v jeho živote nastáva zmena myslenia, zmena vo vzťahu k Bohu. – – Istá dievčina raz vysvetľovala svojej kamarátke, aký rozdiel nastáva v živote človeka, keď činí pokánie: „Pred pokáním vyhľadávaš hriech a hriech sa ti páči. Po pokání utekáš pred hriechom a vyhýbaš sa mu, pretože len takýto spôsob života ti prináša pokoj a radosť.“ – – Kto činí pokánie, stáva sa použiteľným nástrojom v rukách Božích. Vtedy si Boh z nás robí rybárov. Čo to znamená? Ryby sa chytajú do siete, aby boli zahubené, ale tí ktorí sa stali rybármi ľudí, prinášajú ľuďom evanjelium – radostnú správu o spasení hriešneho človeka. Táto správa z nás robí skutočne slobodných ľudí, zachránených pre večnosť. Bez pokánia to však nejde.
Modlitba: Pane Ježišu, pomôž mi každý deň činiť pokánie, aby som mohol naplno prežívať víťazstvo lásky a pravdy, a tak stál v službe rybára, do ktorej ma povolávaš. Amen.
Pieseň: ES 330
Autor: Roman Porubän


Nezabiješ! 2.Mojžišova 20,13

Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás urážajú. Lukáš 6,27-28


1.Mojžišova 21,1-7 :: Modlíme sa za: Dolné Strháre (No)