Zamyslenie na deň 31.3.2023

Matúš 26,47-56

47 Kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi od veľkňazov a starších ľudu. 48 Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to je on. Toho chyťte!“ 49 Hneď nato pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho. 50 Ježiš mu povedal: „Priateľu, načo si prišiel?“ Tu pristúpili, položili na Ježiša ruky a zmocnili sa ho. 51 A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 52 Vtedy mu Ježiš povedal: „Vráť svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. 53 Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho Otca a že on by mi hneď neposlal viac ako dvanásť légií anjelov? 54 Ale ako by sa potom splnili Písma, že sa to tak musí stať?“ 55 V tej hodine povedal Ježiš zástupom: „Ako na zločinca ste na mňa vyšli s mečmi a kyjmi, aby ste ma zajali? Denne som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma. 56 Toto všetko sa však stalo, aby sa naplnili prorocké Písma.“ Vtedy ho všetci učeníci opustili a zutekali.


Videl som na ulici dvoch chlapcov. Vadili sa. Jeden povedal: „Ak neprestaneš, príde môj brat, a ten ti ukáže.“ „Ale ba?“ – odpovedal druhý: „Veď tvoj brat je len siedmak, ale môj brat je na strednej škole.“ – – Dnešný text mi pripomína takýto spor. Spor, keď si malý chlapec chce siahnuť na postavenie Boha. Vo svojom hriechu si myslíme, že sme veľmi mocní, že všetko dokážeme, že sme tí najlepší – majstri sveta. Že si sami dokážeme vládnuť, rozhodovať sa, určovať si, čo je pre nás najlepšie. Zabúdame však, že je tu Niekto, kto to vie oveľa lepšie. Vo Svojej moci má nielen túto chvíľu, ale aj celé veky. Keď sme v pýche namyslení, sme oným „zástupom“, ktorý prichádza k Ježišovi a chce Ho zatknúť. Sme Petrom, ktorý vôbec nechápe celý zmysel Ježišovho narodenia, diela a poslania. Hľadáme slabú chvíľku, Božiu slabosť. Slabosť, keď sa Ho v tichosti budeme môcť zbaviť, ovládnuť Jeho božskosť a moc. Chceme poraziť Boha. Zabúdame však, že aj tá najväčšia Božia slabosť je taká, ktorá zachraňuje človeka. Jeho slabosť je láska k človeku, a preto je ochotný vzdať sa aj Svojho postavenia, aj nechať sa ponížiť. Tak si uvedomme, že za nami nie je len brat siedmak, či stredoškolák, ale Boh! Nevyhlasujme Mu vojnu, lebo On chce byť naším spojencom!

Modlitba: Pane, v pýche Ti vyhlasujeme vojny, chceme Ťa zatknúť a postaviť sa na Tvoje miesto, ovládnuť Tvoj trón. A sme smiešni. Pane, odpusť nám našu pýchu. Daj nám dostatok síl, aby sme v Tebe našli dobrého spojenca, aby sme našli v Tebe pomoc, ktorá zachraňuje naše životy, ale aj tento daný okamih. Pomáhaj nám v ťažkostiach. Dovoľ nám, aby sme Ťa chválili. Amen.
Pieseň: ES 98
Autor: Daniel Duraj


Izraeliti volali k Hospodinovi o pomoc a Hospodin im poslal záchrancu, ktorý ich vyslobodil. Sudcovia 3,9

Zachariáš povedal: Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil Svoj ľud! Lukáš 1,68


Židom 10,1.11-18 :: Modlíme sa za: Kokava nad Rimavicou (RiS)