Zamyslenie na deň 31.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 23,13-25

13 Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud 14 a povedal im: Priviedli ste mi tohto človeka, akoby odvracal ľud, a hľa, ja som Ho vypočul pred vami, a nenašiel som na tomto človekovi nijakú vinu, pre ktorú Ho obviňujete. 15 Ale ani Herodes; preto poslal Ho k nám; a hľa, nevykonal nič také, za čo by zasluhoval smrť. 16 Potrestám Ho teda a prepustím. 17 Na každé sviatky musel im totiž prepustiť jedného. 18 Tu všetci skríkli a volali: Vezmi si Ho a prepusť nám Barabbáša! 19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. 20 Pilát znovu prehovoril k nim, lebo chcel Ježiša prepustiť. 21 Ale oni kričali a volali: Ukrižuj Ho, ukrižuj! 22 On im však po tretí raz povedal: Ale čo zlého urobil tento? Nenašiel som na Ňom vinu, pre ktorú by zasluhoval smrť. Preto Ho potrestám a prepustím. 23 Ale oni dorážali na neho veľkým krikom a žiadali, aby Ho dal ukrižovať. A ich krik zvíťazil: 24 Pilát sa rozhodol splniť ich žiadosť. 25 A tak prepustil toho pre vzburu a vraždu uväzneného, ktorého si žiadali, a Ježiša im vydal po ich vôli.


Kristus je nevinný. Tichý týždeň – Pán Ježiš je ticho, keď Ho súdia. Zástup okolo Neho besnie a chce Kristovu smrť. Pilát sa poddáva tlaku. – – Asi sa každému z nás stalo, že sme boli až absurdne obvinení z niečoho, čo sme neurobili, čím nie sme a čo bolo úplne mimo reality. Naša reakcia? Väčšinou protiútok a razantná sebaobrana. – – Pána Ježiša dav, ktorý nahuckala veľrada, trikrát pred Pilátom obvinil z podvracania ľudu, za čo si vraj zasluhuje smrť. Pilát trikrát hovorí: „Nenachádzam na Ňom viny“. Ešte dôvodí, že ani Herodes nenašiel na Kristovi vinu. Pán Ježiš je ticho. Nebráni sa. Vie, že musí ísť pre záchranu ľudí, aj tých krčiacich, cestou smrti. Pilát kapituluje a rozsúdi podľa žiadosti davu. Prepúšťa vraha a vzbúrenca Barabáša a Pána Ježiša odsudzuje na smrť. Zjavne nevinný je odsúdený. – – Sme nasledovníkmi Pána Ježiša a je nám zasľúbené, že sa nám bude diať podobne. Samozrejme, už nemusíme zomierať nevinnou smrťou za druhých – to raz a navždy urobil náš Spasiteľ, ale dostaneme sa kvôli Kristovi do obvinenia – aj keď sme nevinní. Ešte raz: Aká bude naša reakcia? Z moci Ducha Svätého môžeme mať Kristovu tichosť, v ktorej každý vie, kde je pravda.
Modlitba: Náš milý, tichý Pane Ježišu, prosíme, daj nám poznávať nádheru plného spoliehania sa na Pána Boha – aj keď sme krivo obvinení! Amen.
Pieseň: ES 117
Autor: Michal Findra


Nech nehorlí tvoje srdce proti hriešnikom, ale vždy radšej za bázeň pred Hospodinom. Príslovia 23,17

Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Lukáš 23,34


Lukáš 22,1-6 :: Modlíme sa za: Horná Mičiná (Zv)