Zamyslenie na deň 30.7.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 8,12-20

12 Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. 13 I povedali Mu farizeji: Sám svedčíš o sebe; Tvoje svedectvo nie je pravdivé. 14 Odpovedal im Ježiš: Keď aj sám svedčím o sebe, pravdivé je moje svedectvo, pretože viem, odkiaľ som prišiel a kam idem; vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem. 15 Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. 16 A ak aj súdim, môj súd je spravodlivý, pretože nie som sám, ale so mnou je Otec, ktorý ma poslal. 17 A aj vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. 18 Svedčím o sebe ja a svedčí o mne aj Otec, ktorý ma poslal. 19 I povedali Mu: Kdeže je Tvoj Otec? A Ježiš odpovedal: Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca; keby ste mňa poznali, poznali by ste aj môjho Otca. 20 Tieto slová povedal pri pokladnici, keď vyučoval v chráme; a nikto Ho nezlapal, lebo ešte neprišla Jeho hodina.


Sila svetla. Na dnešný letný deň – plný fyzického svetla – máme Pánov výrok: „Ja som svetlo sveta.“ Je to veľmi veľká téma. O svetle čítame hneď v úvode tohto Evanjelia, že „existuje svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet“ (J 1,9). Človek býva počatý v tme, aby potom už v tme nikdy nezostal. Pre to Pán Ježiš Kristus urobil všetko Svojím vykonaným dielom. Toto s obľubou hovorím pri krste, po ktorom smie a môže, ale aj má nasledovať život a kráčanie vo svetle Pánovom. Krst je skvelý začiatok. Život bez svetla nie je možný, a tak ani bez duchovného Svetla si svoj život vôbec nevieme predstaviť: „Sviecou mojím nohám je Tvoje slovo a svetlo mojím chodníkom“ (Ž 119,105). Občas si doma robím „pokus“, ktorý si môžete ľahko urobiť aj vy. Otvoríte dvere z izby plnej svetla do miestnosti, kde je úplná tma. A čo sa stane? Svetlo do tmy vždy prenikne. V plnej sile sa tam priam vleje. Opačne nie! Tma svetlo neoslabí. Sila svetla je neopísateľná, aj keď sa vám zdá, že naokolo víťazí tma. Ozaj iba zdanlivo. Víťazstvo patrí Pánovi a Jeho svetlu. „S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel celej tvojej činnosti. Tento svet ani iné nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič“ (A. Srholec)

Modlitba: Ježišu, ďakujem Ti, že si Svetlom, hoci osvecuješ a odhaľuješ aj môj hriech. Odpusť, že niekedy mám radšej temno samospravodlivosti, než Teba. Prenikaj ma Svojím Duchom, nech neskončím v pýche! Amen.
Pieseň: ES 286
Autor: Pavol Kušnír


Budeme slúžiť Hospodinovi, nášmu Bohu, a budeme poslúchať Jeho hlas. Józua 24,24

Ježiš povedal Pilátovi: „Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje Môj hlas.“ Ján 18,37


Zjavenie Jána 3,1-6 •  Modlíme sa za: Obišovce (KoS)