Zamyslenie na deň 30.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 23,1-12

1 Nato povstalo celé to množstvo, viedli Ho k Pilátovi 2 a začali žalovať na Neho: Tohto sme pristihli, ako prevracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus, kráľ. 3 Pilát sa Ho spýtal: Si židovským kráľom? Odpovedal mu: Ty hovoríš. 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: Ja na tomto človeku nenachádzam vinu. 5 Ale oni naliehali a hovorili: Búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc od Galiley až sem. 6 Keď Pilát počul o Galilei, spýtal sa, či je z Galiley. 7 A keď sa dozvedel, že patrí pod Herodesa, poslal Ho k Herodesovi, ktorý práve v tie dni bol tiež v Jeruzaleme. 8 Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval; lebo už dávno Ho chcel vidieť, pretože počul o Ňom, a úfal sa, že uvidí nejaký div od Neho. 9 Doliehal na Neho mnohými otázkami, ale Ježiš mu nič neodpovedal. 10 Veľkňaz a zákonníci stáli (tam) a vášnivo na Neho žalovali. 11 Herodes, keď Ho so svojimi vojakmi zneuctil a naposmieval sa Mu, dal Ho obliecť do lesklého rúcha a poslal späť k Pilátovi. 12 V ten deň spriatelili sa Herodes a Pilát; predtým boli totiž nepriatelia.


Kristus – Kráľ. Dobrý kráľ má prehľad nad spravovaním svojej krajiny. Správny kráľ vie prečo, načo a ako rozhoduje. Dobrému kráľovi záleží na pochopení súvislostí a chce byť spravodlivý. – – Pán Ježiš je Kráľom a na žalobu veľrady sa stretáva so zástupcom vlády Rímskej ríše, Pilátom a s kráľom Galiley, Herodesom. Máme pred očami tri druhy kraľovania. Pán Ježiš je Kráľom všetkých, ktorý presne vie, že prišiel zachrániť hriešnych ľudí aj za cenu utrpenia na kríži. Záleží Mu na každom v Jeho kráľovstve. Ďalej je tu Pilát, ktorý šípi problémy za obvinenie Krista a chce sa vyhnúť rozsudzovaniu v Jeho veci. A napokon, je tu Herodes, ktorý očakáva od Pána Ježiša pobavenie a zázrak, ktorého sa mu však nedostáva. Všetci traja králi sú pod tlakom vodcov židovského národa. Pán Ježiš je pravdivý aj za cenu odsúdenia a výsmechu. Pilát je vyhýbavý. Herodes chce mať nejaký zisk. Pán Ježiš je Kráľom všetkých ľudí a nás si povoláva Duchom Svätým, aby sme boli Jeho kráľovským národom. Rozjímajme v tichosti na záver pôstu, akí sme: pravdiví aj za cenu trápenia alebo vyhýbaví alebo chceme z kresťanstva iba niečo získať?
Modlitba: Ďakujeme Ti, Spasiteľu náš, že si pravým Kráľom, ktorý spravodlivo s láskou ide cestou obetovania sa za Svoj ľud! Daj aj nám, aby sme boli v našom povolaní čestní a spravodliví, nech by sa dialo čokoľvek! Amen.
Pieseň: ES 103
Autor: Michal Findra


Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda. Izaiáš 9,5

Ježiš Kristus prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu z velebnej slávy zaznel takýto hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ 2.Petrov 1,17


Jób 38,1-11; Jób 42,1-6 :: Modlíme sa za: Horná Lehota (Zv)