Zamyslenie na deň 30.12.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 4,12-17

12 Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odišiel do Galiley. 13 Opustil Nazaret a prešiel bývať do Kafarnaumu, prímorského mesta v krajoch zebulonských a neftalimských, 14 aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša: 15 Kraj zebulonský a neftalimský na ceste k moru, za Jordánom, pohanská Galilea, 16 ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo. 17 Odvtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.


Oslobodenie, svetlo, život. Ježišova služba sa začína po Jeho pokušení správou o Jánovom zatknutí (a predznamenáva Jeho vlastné zatknutie). Ježišov príchod do Galiley nie je ústupom, ani útekom, ale začiatkom konania diela ľudskej záchrany. – – Hoci Ježiš už dostal meno „Boží Syn“, nežije medzi bohatými a mocnými, ale medzi obyčajnými ľuďmi, ktorých nepočítali medzi Židov, ale medzi pohanov (v. 15). Do tohto nebezpečenstva, temnoty a smrti prichádza náš Pán a ohlasuje oslobodenie, svetlo a život (por. Iz 9,1). Kristus je stelesnením posolstva nádeje. V Jeho kázaní a službe svitlo svetlo a prišla Božia vláda. Božia blízkosť uprostred beznádeje vyzerá menej nápadne, než ako si ju predstavoval prorok. Boh však bol a stále je prítomný medzi ľuďmi. – – „Kajať sa“ znamená „obrátiť sa“. Pokánie zahŕňa zmenu: zmeniť smer života, svoje správanie, svoj život. Nasledujúce dve scény ilustrujú, ako dramaticky sa môžu zmeniť životy, keď sa objaví Ježiš. – – Neskôr, postupom času sa v Písme ukáže, že medzi Jánovou a Ježišovou zvesťou je rozdiel. Ježiš chápe kráľovstvo nebeské i pokánie otvorenejšie a menej asketicky, než Ján. Aj pre Neho je obrátenie prvým písmenom abecedy na ceste do nebeského kráľovstva: obrátenie radikálne a úplné (por. 9,35).

Modlitba: Ježišu, ďakujem Ti, že si Boží Syn, ktorý prichádza do bežného života, aby nám menil myseľ k lepšiemu! Odpusť, že sa často upínam na svoju starú myseľ a odmietam zmenu! Pracuj na mne Svojím Duchom, aby si bol naozaj mojím Pánom, ktorý rozhoduje v mojom živote! Amen.
Pieseň: ES 479
Autor: Martin Zaťko


Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmy deň je sobota pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu. 2.Mojžišova 20,9.10

Sobota bola ustanovená pre človeka. Marek 2,27


Izaiáš 63,7-14 •  Modlíme sa za: Žilina (TuS)