Zamyslenie na deň 30.11.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 1,7-17

7 Dvadsiateho štvrtého dňa jedenásteho mesiaca, to jest mesiaca šebát, druhého roku Dáriovej vlády zaznelo slovo Hospodinovo prorokovi Zachariášovi, synovi Iddovho syna Berechju, takto: 8 V noci som videl: Ajhľa, muž sedel na červenom koni. Ten stál medzi myrtami v hlbine a za ním boli kone červené, plavé a biele. 9 Tu som sa spýtal: Pane môj, kto sú títo? 10 Muž, ktorý stál medzi myrtami, odpovedal: To sú tí, ktorých Hospodin vyslal, aby prešli zem. 11 A tí odpovedali anjelovi Hospodinovmu, ktorý stál medzi myrtami: Prešli sme zem, a hľa, celá je v pokoji. 12 Anjel Hospodinov však odpovedal: Ó Hospodine mocností, kedy sa zmiluješ nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, na ktoré sa už sedemdesiat rokov hneváš? 13 Hospodin odpovedal anjelovi, ktorý hovoril so mnou, dobrými a utešujúcimi slovami. 14 Vtedy mi povedal anjel, ktorý hovoril so mnou: Zvestuj! Takto vraví Hospodin moc nos tí: Veľmi horlím za Jeruzalem a Sion, 15 ale veľmi sa hnevám na ľahostajné národy, ktoré – len čo som sa trochu rozhneval – napomáhali zlo. 16 Preto takto vraví Hospodin: Obrátim sa s milosrdenstvom k Jeruzalemu, môj dom bude v ňom zabudovaný – znie výrok Hospodina mocností – a meracia šnúra bude vytiahnutá nad Jeruzalemom. 17 Ďalej zvestuj: Takto vraví Hospodin mocností: Ešte budú moje mestá oplývať požehnaním; Hospodin ešte poteší Sion a znova si vyvolí Jeruzalem.


Boh neopúšťa. Prorok vidiac skazu na mieste Jeruzalema očakával Boží zázrak. Sedemdesiat rokov skazy – dôsledok toho, že Izraeliti sa rozhodli ignorovať Boží hlas – ponúka neutešený obraz. Vtedajšie veľmoci – Babylonská a neskôr Perzská ríša sa stali vykonávateľmi Božej spravodlivosti. A prorok sa pýta: Dokedy? „Kedy sa zmiluješ nad Jeruzalemom?“ Boh sa však nedá vysmievať a ohlasuje: „Veľmi horlím za Jeruzalem a Sion“! Dáva novú príležitosť Svojmu národu, aby vybudoval mesto a znova zakúsil silu Božieho požehnania a milosrdenstva. Príchodom Božieho Syna na zem Pán rozšíril toto požehnanie a milosť na všetkých ľudí všetkých čias a národov. Hospodin už horlí nielen za Sion, ale „tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto verí v Neho nezahynul, ale mal večný život.“ – – Máš dojem, že už nevstaneš? Že si taký zdeptaný hriechom, že niet šance na odpustenie? Zničený Jeruzalem povstal po 70 rokoch. Boh dal Svojmu národu čas na obnovu a možnosť byť s Ním v spojení. Vedz, že za teba umieral Boží Syn, a tým sňal vinu z tvojich pliec! Boží Syn i tebe dal možnosť obnovy života, dal jedinečnú šancu navrátiť sa pod krídla Božej ochrany, kde budeš chránený pred útokmi diabla a pokušeniami sveta.
Modlitba: Odpusť, Bože, že Ťa nútime používať cudzie moci – či už prírodné, alebo ľudské, aby nás zajali a nedovolili ďalej hrešiť. Ďakujeme, že nás potom rád vyslobodzuješ a umožňuješ žiť v Tvojom kráľovstve v pokoji. Veď nás, aby sme už ďalej nehrešili. Amen.
Pieseň: ES 4
Autor: Viliam Solárik


V tvojej ruke je môj čas. Žalm 31,16

A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? Lukáš 12,25


Hebrejom 10,32-39 :: Modlíme sa za: Veľké Leváre (Ba)