Zamyslenie na deň 3.5.2023

Príslovia 3,27-35

27 Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. 28 Nevrav svojmu blížnemu: Choď a inokedy príď, zajtra ti dám – ak to máš pri sebe. 29 Nechystaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. 30 Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlé. 31 Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, 32 lebo odporný je Hospodinovi nemravník, ale so statočným udržuje spoločenstvo. 33 Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých. 34 Posmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. 35 Múdri zdedia česť, ale blázni ponesú hanbu.


Zápas o tvoj charakter. Mnohí poznáme ten výborný pocit na duši, ktorý vzniká po tom, ako so slastným povzdychom dokončíme posledný kus práce, ktorú sme dlho odkladali. Ešte nedávno sme si nevedeli predstaviť, že sa k nej (kvôli silnej nechuti) vôbec dostaneme, ale potom prišiel ten rozhodujúci okamih: donútili sme sa, práca sa rozbehla a o pár hodín bola hotová. Do srdca sa nasťahuje veľká spokojnosť ako odmena za to, že sme sa prinútili neodkladať to už. V podobnom zmysle chápem aj výzvu Prísloví (v. 27-30), ktoré nám radia neodkladať pomoc blížnemu. Áno, ľudia nás zvyknú iritovať, keď stále niečo potrebujú, ale táto iritujúca chvíľa je v skutočnosti skúškou nášho charakteru. Dokážeme vnímať, že človeka, ktorý potrebuje pomoc, posiela sám Pán Boh? A že poslúžiť núdznemu je plnohodnotný spôsob uctievania Trojjediného Boha? Slastný pocit na duši je odmenou od Pána tým, ktorí prekonali svoju pohodlnosť, rozhýbali sa a pomohli blížnemu. No v tomto zápase o charakter sa dá aj prehrať (v. 31-35): Uzavrieme sa do starostlivosti o svoj dom, dvor, rodinu, záľuby. O utrpení druhých hovoríme povýšenecky, upadáme do nemravnosti a násilia. A slovo Božie hovorí, že dopadneme ako blázni – bez požehnania a ešte k tomu s kliatbou. Hoci sme naplno pracovali na vlastnom rozkvete, nastane úpadok a my utŕžime hanbu.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás posielaš za blížnymi s pomocou. Odpusť, že to nerobíme buď vôbec, alebo nie včas. Nauč nás vnímať Tvojho Ducha, ktorý povoláva, a daj nám poslušnosť voči Nemu. Amen.
Pieseň: ES 554
Autor: Marek Ivan


Buďte svätí, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý. 3.Mojžišova 19,2

Aby sme boli na chválu Jeho slávy; my, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi! Efezským 1,12


Ján 8,31-36 :: Modlíme sa za: Liptovský Hrádok (LOS)