Zamyslenie na deň 3.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 23,50-56

50 A hľa, muž zo židovského mesta Arimatie, menom Jozef, ktorý bol radca, muž dobrý a spravodlivý, 51 a nesúhlasil s ich radou a skutkom, ale očakával kráľovstvo Božie, 52 prišiel k Pilátovi a prosil ho o Ježišovo telo. 53 Keď Ho sňal, zavinul Ho do plátna a položil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. 54 A bol deň prípravy a nastávala sobota. 55 Ženy, ktoré Ho nasledovali a prišli s Ním z Galiley, dívali sa na hrob a na to, ako bolo uložené Jeho telo. 56 Potom sa vrátili a pripravili vonné veci a masti. Ale v sobotu, podľa prikázania, odpočívali.


Ticho. Asi každý z nás bol na pohrebe a predpokladám, že sme boli na pohrebe, ktorý sa nás aj osobne dotýkal. Je možné vnímať určitý zhon, kým sa všetko prichystá, a potom utíšenie až prázdnotu, keď je telo nebohého v hrobe. Človek ostáva zarazený, ešte viac smúti, rozmýšľa, nezaujímajú ho bežné veci. – – Jozef z Arimatie žiada Piláta o telo Pána Ježiša a ukladá ho do hrobu – do vytesanej jaskyne v skale. Po hluku davu kričiaceho: „Ukrižuj Ho!“… Po tlačenici v uličkách Jeruzalema cestou na Golgotu. Po napätí, výkrikoch a znameniach, ktoré sa diali počas ukrižovania. Po uložení tela do hrobu nastáva utíšenie znásobené prichádzajúcim sviatočným sobotným dňom. V sobotu sa v tej dobe nesmelo mnoho konať, malo sa rozjímať nad Hospodinovým konaním, modliť sa, navštevovať synagógu. Utíšenie s myšlienkami: „Čo sa dialo s Pánom Ježišom tie posledné hodiny?“ „Kým vlastne bol?“ „Ako žil?“ „Čo hovoril?“ – – Zastavenia a tichosť pri čerstvom hrobe, najmä pre najbližších, sú časom rozmýšľania nad podobnými otázkami i nad otázkami smrti a večnosti. V tichu sa k nám chce prihovoriť náš Spasiteľ.
Modlitba: Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježišu, že nám rozumieš aj v tom hrobovom tichu! Ďakujeme, že nás chceš viesť bližšie k Sebe, Ty, ktorý si sám prešiel hrobom, aby si nás vyslobodil zo smrti pre večnosť! Amen.
Pieseň: ES 118
Autor: Michal Findra


On, Hospodin, je náš Boh, jeho rozhodnutia platia na celej zemi. Žalm 105,7

Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. 1.Petrov 3,18


1.Petrov 3,18-22 :: Modlíme sa za: Horné Zelenice (Ba)