Zamyslenie na deň 3.2.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 18,1-15

1 Hospodin sa zjavil Abrahámovi pri dubine Mamrého, keď za horúceho dňa sedel pri vchode do stanu. 2 Tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stáť pred sebou. Len čo ich zazrel, bežal im v ústrety od stanového vchodu, poklonil sa k zemi 3 a povedal: Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu. 4 Dám doniesť trochu vody, aby ste si umyli nohy; a odpočiňte si pod stromom. 5 Ja však prinesiem kus chleba, aby ste sa občerstvili a potom pôjdete ďalej – veď práve preto ste odbočili k svojmu služobníkovi. 6 Abrahám sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: Chytro vezmi tri miery jemnej múky, zamies a narob posúchy. 7 Potom Abrahám bežal k dobytku a vybral pekné mladé, dobré teľa, dal ho sluhovi a ten sa ponáhľal pripraviť ho. 8 Potom vzal smotanu a mlieko i teľa, ktoré pripravil, a predložil im to. Kým jedli, stál pri nich pod stromom. 9 Opýtali sa ho: Kde je tvoja žena Sára? On odpovedal: Tamhľa v stane. 10 Nato hosť riekol: Určite sa vrátim k tebe o rok na jar a vtedy bude mať tvoja žena Sára syna. A Sára počúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za ním. 11 Abrahám a Sára boli starí, v rokoch, a Sára bola už po prechode. 12 I zasmiala sa Sára v sebe a pomyslela si: Keď som už uvädla, môžem mať ešte rozkoš? Aj môj pán je starý. 13 Vtedy riekol Hospodin Abrahámovi: Prečo sa Sára smeje a myslí si: Či naozaj budem rodiť, keď som ostarela? 14 Či je Hospodinovi niečo nemožné? V určený čas, o rok na jar, sa vrátim k tebe a vtedy Sára bude mať syna. 15 Ale Sára zaprela slovami: Nesmiala som sa. Bála sa totiž. On však riekol: Nie! Veru si sa smiala!


Abrahám dostal návštevu. Jeho konanie ukazuje, ako preukazoval láskavosť – predovšetkým k hosťom. Bol už starý, mal 99 rokov. Hostia sa ukázali v najhorúcejšom poludňajšom čase, keď predovšetkým starší ľudia potrebovali odpočívať. Abrahám však vymenil príjemný odpočinok za obetavú službu. Bežal im v ústrety; Sáru povzbudzuje, aby rýchlo upiekla posúchy a sám uteká vybrať najlepšie teľa, aby ho sluha pripravil; zo „špajze“ im servíruje mlieko a smotanu… Hosťom podáva to najlepšie, čo má. List Židom k tejto udalosti poznamenáva: „Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí – nevedomky – pohostili už anjelov“ (Žid 13,2). Abrahámovo správanie dáva príklad, ako prijímať hostí – ochotne a s láskou. – – Keď vznikajú tieto riadky, sme účastní pohostinnosti utečencom pred vojnou na Ukrajine. Mnohí sa tak v pohostinnosti, hoci nevedomky, podobajú Abrahámovi. Každá pohostinnosť pridá na práci, vyžaduje si výdavky a zvlášť ochotu podeliť sa. Nad to všetko však znie známa stará múdrosť: „Hosť do domu, Boh do domu!“ A ak táto skúsená múdrosť platí, potom platí, že s hosťom prichádza Božie požehnanie. To prijala Abrahámova domácnosť v zasľúbení, že „o rok na jar Sára bude mať syna.“ Láskavá služba je odrazom pôsobenia Božej lásky v nás.

Modlitba: Bože, ďakujeme, že k nám prichádzaš. Ty, neviditeľný, v koži niekoho viditeľného. Daj, aby sme mali na mysli, že čo sme urobili Tvojim maličkým, urobili sme Tebe. Ži tiež v nás a prichádzaj prostredníctvom nás. Amen.
Pieseň: ES 554
Autor: Ján Matis


Je to vaša zvrátenosť! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu? Môže dielo povedať svojmu tvorcovi: „Nevytvoril si ma!?“ Povie azda váza hrnčiarovi: „Nič nechápe!?“ Izaiáš 29,16

Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky. Efezským 2,10


Zjavenie Jána 1,(9-11)12-18 :: Modlíme sa za: Galanta (BaS)