Zamyslenie na deň 3.2.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Józua 23,1-16

1 Dlhý čas po tom, čo Hospodin dal odpočinúť Izraelcom od všetkých okolitých nepriateľov, a keď Józua bol starý a zošlý vekom, 2 zvolal celý Izrael, jeho starších, predákov, sudcov a úradníkov a povedal: Ja som už starý a zošlý vekom, 3 ale vy ste videli všetko, čo urobil Hospodin, váš Boh, všetkým týmto národom pred vami, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojoval za vás. 4 Pozrite sa, lósom som vám pridelil za dedičné vlastníctvo pre vaše kmene národy, ktoré ostali, i so všetkými národmi, ktoré som vykynožil od Jordánu po Veľké more na západe slnka. 5 Hospodin, váš Boh, sám ich vypudí pred vami a zaženie a vy zaberiete ich krajinu, ako vám zasľúbil Hospodin, váš Boh. 6 Tak buďte veľmi silní v zachovávaní a plnení všetkého, čo je napísané v knihe zákona Mojžišovho, a neodchýľte sa od neho ani napravo ani naľavo. 7 Nepomiešajte sa s týmito národmi, čo ešte zostali medzi vami, ani mená ich bohov nespomínajte, neprisahajte na nich, neslúžte im a neklaňajte sa im, 8 ale pridržiavajte sa Hospodina, svojho Boha, ako ste to robili dodnes. 9 Veď Hospodin vyhnal veľké a mocné národy spred vás a nikto neobstál pred vami až dodnes. 10 Jediný muž z vás poženie pred sebou tisíce, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás, ako vám zasľúbil. 11 Preto dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha. 12 Ak sa však odvrátite a budete sa pridŕžať zvyšku týchto národov, čo ešte zostali pri vás, zošvagríte sa a zmiešate s nimi a oni s vami, 13 tak vedzte, že Hospodin, váš Boh, už nevyženie tieto národy spred vás, ale budú pre vás pascou a osídlom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vykynožení z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Hospodin, váš Boh. 14 Hľa, ja odchádzam dnes cestou všetkého, čo je časné. Uvedomte si celým srdcom a celou dušou, že nevystalo ani jedno z oných blahých zasľúbení, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh. Všetky sa splnili, ani jedno nevystalo. 15 Ako sa vám splnilo každé blahé zasľúbenie, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh, tak Hospodin dopustí všetko zlé na vás, kým vás nevykynoží z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Hospodin, váš Boh, 16 ak prestúpite zmluvu, ktorú vám ustanovil Hospodin, váš Boh, a ak pôjdete slúžiť iným bohom a klaňať sa im; hnev Hospodinov vzbĺkne proti vám a čoskoro vyhyniete v tejto krásnej krajine, ktorú vám dal.


Nezabudnime, kto sme a kam smerujeme! Každý má pamäť. Jeden lepšiu, iný horšiu. Vraj sa dá trénovať. Keď chcem, aby moje deti nezabudli niečo urobiť, napíšem im odkaz a pripnem ho na chladničku. Napriek tomu im to z pamäti občas vypadne. Okrem osobnej pamäte, máme aj pamäť kolektívnu, spoločnú. Čo to je? Spomienky, udalosti, história spoločná pre národ, či určitú skupinu. Informácie, ktoré si odovzdávame z generácie na generáciu, nie iba učením v škole, z učebníc, ale spoločným životom starších s mladšími, pozorovaním, rozprávaním sa, zdieľaním zážitkov a pod. Bez pamäte by sme fungovali ťažko. Neuvedomovali by sme si, kým sme. Rovnako aj celý národ potrebuje poznať svoju históriu, aby chápal, čím je. Aby vedel, kde sú jeho korene, pôvod, hrdinovia, hodnoty. – – Józua vysvetľuje Izraelitom, že sú potomkami tých, ktorých si Boh vyvolil, z ktorých sformoval Svoj ľud. Chce, aby ani po jeho odchode nezabudli, Komu patria, čo dostali, kam smerujú a ako majú žiť, aby nezišli zo správnej cesty. – – Občas je dôležité pripomenúť si historické udalosti. Najmä, keď máme niečo, čo sme nedostali kvôli vlastnej práci a snahe, ale ako dedičstvo, ako odmenu za námahu našich predkov. Aj my sme sa vďaka Pánovi Ježišovi stali dedičmi Božieho kráľovstva. Nie pre vlastné skutky, ale preto, čo pre nás urobil On. Nikdy na to nezabúdajme!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoju prácu v dejinách! Odpusť, že na ňu v návale starostí často zabúdame. Posilňuj našu vieru, aby sme sa obracali k Tebe, k Tvojej láske, k Tvojej radosti a k Tvojmu pokoju! Amen.
Pieseň: ES 484
Autor: Janka Bosáková


Zachráň nás, Bože, náš záchranca! Zhromaždi nás, aby sme mohli ďakovať Tvojmu svätému menu! 1.Kronická 16,35

Ježiš sa modlí: Svätý Otče, zachovávaj ich v Tvojom mene, ktoré si Mi dal, aby boli jedno ako My. Ján 17,11


2.Korintským 4,1-5 •  Modlíme sa za: Bukovec (MyS)