Zamyslenie na deň 29.9.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. Kronická 36,1-10

1 Nato ľud krajiny vzal Jóácháza, syna Joziášovho, a ustanovil ho miesto jeho otca v Jeruzaleme za kráľa. 2 Jóácház mal dvadsaťtri rokov, keď sa stal kráľom, a v Jeruzaleme kraľoval tri mesiace. 3 Egyptský kráľ ho však pozbavil vlády v Jeruzaleme a krajine uložil pokutu sto talentov striebra a talent zlata. 4 Egyptský kráľ ustanovil jeho brata Eljakíma za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom a zmenil mu meno na Jójákím. Necho vzal jeho brata Jóácháza a odvliekol do Egypta. 5 Jójákím mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, jeho Bohu. 6 Proti nemu vytiahol Nebúkadnecar, babylonský kráľ, a sputnal ho okovami, aby ho odvliekol do Babylona. 7 I náčinie domu Hospodinovho si Nebúkadnecar odniesol do Babylonu a uložil tam vo svojom dome. 8 Ostatné Jójákímove činy, ohavnosti, ktoré páchal, a iné údaje o ňom, sú poznačené v Knihe izraelských a judských kráľov. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jójáchín. 9 Jójáchín mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tri mesiace i desať dní kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi. 10 Na prelome roku poslal však kráľ Nebúkadnecar pre neho a dal ho dopraviť do Babylonu spolu so vzácnym náčiním domu Hospodinovho. Za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom dosadil jeho brata Cidkiju.


Traja muži na J: Jóácház, Jójákím, Jójáchín. Traja králi v Jeruzaleme sú protagonistami dnešného čítania. Veľa sme sa o nich nedozvedeli. A predsa sa môžeme poučiť. Jedna z vecí, čo ma zaujala, bola informácia, žečiny, ohavnosti, ktoré páchal, a iné údaje o ňom, sú poznačené v Knihe izraelských a judských kráľov“ (v. 8). Pripomína mi to knihu života zo Zjavenia Jána (Zj 20,12). – – Čo nachádzame v našej „knihe života“? Aké skutky konáme? Čo vidia ľudia z nášho života? Čo sa chystáme urobiť v najbližšej dobe? Čo na náš život hovorí Pán Boh? Ak by o našom živote písali do kroniky, čo by o nás čítali iní? Čo by obsahoval daný zápis? Bolo by to rovnaké, ako čítame v dnešnom texte? „Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, jeho Bohu“ (v. 5)? Alebo by to bolo iné? V čom? Prečo? – – Traja muži na J: Traja králi v Jeruzaleme nám ukazujú, s akými dôsledkami sa žije život bez Boha. Ak ideme proti Božím plánom, alebo ak ich plníme iba povrchne… – – Jeden muž na J: Jeden Kráľ z Jeruzalema – Ježiš! Práve On nám ukazuje, ako „to ide“… Žiť v súlade s Božím plánom. Mať Hospodinove normy vo svojom živote, nielen v ústach, ale i v činoch. Záleží od nás, kým sa necháme inšpirovať… – – Hospodine, daj nám schopnosť rozoznať, čo sa Ti páči a podľa toho si vybrať smer svojho života! Amen.

Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že si prišiel napraviť, čo sme zničili a oživiť, čo sme v sebe zabili! Odpusť, že Ťa málo prijímame ako svojho Pána a Spasiteľa. Vlož do nás Svoju myseľ a veď nás životom! Amen.
Pieseň: ES 559
Autor: Radoslav Naď


Vtedy Józua padol tvárou na zem, klaňal sa mu a spýtal sa: „Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi?“ Józua 5,14

Ježiš padol na kolená a modlil sa: „Otče, ak chceš, odvráť odo Mňa tento kalich, no nech sa stane nie Moja, ale Tvoja vôľa!“ Tu sa Mu zjavil anjel z neba a posilňoval Ho. Lukáš 22,41-43


Matúš 18,1-6.10 •   Modlíme sa za: Rožňavské Bystré (GeS)