Zamyslenie na deň 29.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 22,63-71

63 Mužovia, ktorí držali Ježiša, sa Mu posmievali, bili Ho, 64 zakrývali Ho a spytovali sa Ho: Uhádni, kto Ťa udrel! 65 A mnoho iných rúhavých slov hovorili proti Nemu. 66 Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, zaviedli Ho do svojej rady 67 a hovorili: Ak si Ty Kristus, povedz nám. Odpovedal im: Keď vám poviem, neuveríte. 68 A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi ani ma neprepustíte. 69 Ale od tejto chvíle Syn človeka bude sedieť na pravici moci Božej. 70 Tu povedali všetci: Si teda Syn Boží? Riekol im: Vy hovoríte, že som. 71 I povedali: Načo potrebujeme ešte svedectvá? Veď sme (to) sami počuli z Jeho úst!


Kristus – Syn človeka. Začíname tichý týždeň. V tichosti chceme hľadieť na Pána Ježiša, ktorý trpí za nás, hriešnikov. – – Je možné, že sme v praxi života spoznali pravdivosť ľudovej múdrosti – „za dobrotu na žobrotu“. Vedeli by sme rozprávať, ako nás bolelo, keď sme chceli niečo dobré a ľudia našu prajnosť zneužili. – – Náš Spasiteľ je pred veľradou. Nič zlé neurobil, a predsa Ho bijú a nadávajú Mu už pred samotným vypočúvaním. Pri vypočúvaní padne otázka, či je Kristus, ktorú On doplní o vyznanie, že je aj Synom človeka. Pomenovanie „Kristus“ znamená „Mesiáš“ a pomenovanie „Syn človeka“ znamená stotožnenie sa s Vládcom a Sudcom budúceho večného kráľovstva. Veľrada veľmi dobre rozumela, že Pán Ježiš si robí nárok na Božiu podstatu. Je Božím očakávaným Záchrancom ľudí, a predsa veľrada rozhodla, že ním nie je a musí byť odstránený. Napriek obludnosti celého procesu je odmietnutie Mesiáša – Syna človeka – Božím dielom na záchranu hriešnika. – – Ako kresťania sme nasledovníkmi Krista a keď sa nám deje podobne ako Jemu, nečudujme sa!
Modlitba: Pane Ježišu Kriste, v tichosti ostávame stáť pred Tvojou pokorou, s akou znášaš pohanenie a nepochopenie od Svojich vlastných! Prosíme, daj aj nám vždy verne konať dielo Božej lásky a vydržať aj pohanenie pre Tvoje meno! Amen.
Pieseň: ES 95
Autor: Michal Findra


Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jediný Hospodin a jeho meno jediné. Zachariáš 14,9

Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Zjavenie Jána 22,3-4


Matúš 26,6-13 :: Modlíme sa za: Hontianske Tesáre (Ho)