Zamyslenie na deň 29.12.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 1,9-13

9 Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. 10 Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. 11 Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. 12 Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, 13 ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.


Hľadaj si súrodencov! Smutné hodnotenie vydáva apoštol s nakladaním so svetlom. Vlastní, milovaní a vyvolení, ktorí mali prví žiť v dare Svetla, Ho odmietli. Tým sa zároveň odmietli stať Božími deťmi. Situácia nie je o nič radostnejšia ani dnes. Mnohí sú aj dnes bez súrodencov v Pánovi Ježišovi Kristovi. Včerajšok nám kládol na srdce úlohu svedčiť. Cieľom svedectva je hľadať súrodencov. Byť svedkami až do posledných končín zeme. Tak to chce Pán, ktorý nás v krste prijal za Božie deti, súrodencov skrze Neho. Úloha ťažká, ale zvládnuteľná, lebo v tejto službe nie sme sami. Je s nami Pán, ktorý požehnáva snahy a práce, dáva silu Svojmu slovu, aby z Jeho vôle aj cestou nášho svedectva boli splodení k novote života skrze vieru aj iní. Lepšie a radostnejšie je žiť v spoločenstve milujúcich súrodencov, ako samému. Pán nám daroval spoločenstvo, cirkev a pole pôsobnosti, svet, kde je veľa osamotených, nuž, čiňme Mu učeníkmi všetky národy!
Modlitba: Pane, požehnaj rozkvet Svojho spoločenstva, rozhojni v nás lásku k Tebe a našim blížnym! Amen.
Pieseň: ES 260
Autor: Slavomír Gallo


Hospodine, chválim ťa, lebo si ma zachránil. Žalm 30,2

Vychádzajúci z výsosti nás navštívi, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a upriamil naše kroky na cestu pokoja. Lukáš 1,78-79


1.Jánov 4,11-16a :: Modlíme sa za: Žibritov (Ho)