Zamyslenie na deň 29.11.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 1,1-6

1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dáriovej vlády Boh takto oslovil proroka Zachariáša, syna Berechjovho, syna Iddovho: 2 Hospodin sa veľmi rozhneval na vašich otcov. 3 Povedz im teda: Takto vraví Hospodin mocností: Vráťte sa ku mne – znie výrok Hospodina mocností – a ja sa navrátim k vám – vraví Hospodin mocností. 4 Nebuďte ako vaši otcovia, ktorým prvší proroci privolávali: Takto hovorí Hospodin mocností: Odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov! Ale oni nepočúvali, ani nedbali na mňa – znie výrok Hospodinov. 5 Kdeže sú teraz vaši otcovia? A proroci? Či žijú večne? 6 Či moje slová a moje ustanovenia, ktoré som uložil svojim sluhom, prorokom, nezasiahli vašich otcov? Obrátili sa a uznali: Ako si Hospodin mocností predsavzal s nami naložiť podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak aj naložil s nami.


Boh neostáva v pozadí. Izraeliti dostali možnosť vrátiť sa do zasľúbenej zeme. Nová situácia nebola nijako radostná: opustené, zničené mestá a rozvaliny boli výkričníkom, ktorý pripomínal udalosti spred 70 rokov, strašný dôsledok ignorovať alebo prispôsobiť si Božie slovo. A tu ústami proroka zaznieva Boží hlas. To prvé, čo počujeme, je napomenutie: „Nebuďte ako vaši otcovia. Oni nepočúvali“, neprijímali môj hlas a vidíte, ako to dopadlo. – – Možno i ty stojíš nad rozvalinami svojho života – vnímaš dôsledky tvojich zlých rozhodnutí. A možno len vidíš tieň zlého rozhodnutia tvojich predkov. Druhá vec, ktorú si chceme všimnúť, je Božie volanie: „Navráťte sa ku mne – znie výrok Hospodina mocností!“ A to platí aj dnes! Možno aj na vlastnom živote cítiš dôsledok odvrátenia sa od Boha. No zároveň môžeš počuť aj nástojčivý Boží hlas, ktorý ťa pozýva k návratu k Sebe. A rovnako môžeš počuť aj Božie zasľúbenie: „A ja sa navrátim k vám“. A zasľúbenie sa plní. Veď je Advent. Doba očakávania. Boh sa navracia k Svojmu ľudu vo Svojom Synovi, Ježišovi Kristovi. On volá teba i mňa. Volá k obráteniu, návratu ak upokojeniu: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“
Modlitba: Bože, ďakujeme, že si Cirkev viedol až podnes. Odpusť, že sa u nás zmenšuje, lebo Ťa málo poslúchame. Daj nám novú silu a novej generácii Ducha Svätého, aby cirkev opäť rástla počtom, ale hlavne vierou, ktorá je činná skrze lásku. Amen.
Pieseň: ES 14
Autor: Viliam Solárik


Ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina, svojho Boha: Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. 5.Mojžišova 28,1.6

Ježiš hovorí: „Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, je mojím bratom, sestrou i matkou.“ Matúš 12,50


1.Petrov 1,(8-9)10-13 :: Modlíme sa za: Veličná (Lo)