Zamyslenie na deň 29.11.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. adventná nedeľa (Začiatok cirkevného roka)
Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo. Zachariáš 9,9


Matúš 21,1-11

1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov 2 a povedal im: Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliatko s ňou; odviažte a priveďte mi ich. 3 A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. 4 Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo: 5 Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice. 6 Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš: 7 priviedli oslicu a osliatko a kládli na ne svoje rúcha; i vysadol na ne. 8 A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. 9 No zástupy, ktoré šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach! 10 Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili: Kto je tento? 11 A zástupy odpovedali: To je prorok Ježiš z galilejského Nazareta.


Nezvyčajný Kráľ. Ten, Ktorý k nám prichádza, je prinajmenšom nezvyčajný. Reč totiž nie je o kráľovi, ktorý je povýšený a bojaschopný. Čítame o Mesiášovi, ktorý je ponížený a “bojaneschopný“. Akoby sa tým chcelo povedať: záchrana je v tom, že tento Mesiáš nebude bojovať! On síce bojovať bude, ale nie so zbraňou v ruke, nie formou násilia, nie podľa našich predstáv a očakávaní. Bude bojovať pokorou, láskou, skromnosťou, milosťou, odpustením, spravodlivosťou a pravdou. Bude bojovať tým, že svoj život prinesie ako obeť. Bude bojovať nie proti politickej neslobode. Jeho boj bude zameraný na skutočných nepriateľov ľudstva. A to je: strach zo smrti, strach z Božieho hnevu (pocit, že Boh sa na mňa hnevá a asi ma nemá rád), otroctvo hriechu a otroctvo presvedčenia, že Bohu sa môžeme zapáčiť svojimi výkonmi a dobrými skutkami (otroctvo zákona). – – Akého Mesiáša očakávaš ty? Si ochotný prijať Ho takého, aký naozaj je? Alebo ti v tom bránia tvoje očakávania a predstavy? Výzva prvej adventnej nedele je v tom, aby sme Mesiáša prijali v Jeho spravodlivosti, pokore i poníženosti. Aby sme Ho prijali takého, aký naozaj je! Ináč Jeho pôsobenie nikdy nepochopíme a ani v Neho naozaj neuveríme. Potom ani nebudeme môcť byť zachránení pre život večný.
Modlitba: Odpusť nám, Bože, že často bojujeme tvrdo – nie podľa príkladu Tvojho Syna. Prosíme, zvíťaz Svojou láskou a pokorou v zápasoch, čo rozdeľujú cirkev. Amen.
Pieseň: ES 20
Autor: Radovan Gdovin


Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov! Žalmy 115,14

A jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Lukáš 1,50


Rimanom 13,8-12 :: Žalmy 24 :: Modlíme sa za: Časopis Reformačné listy