Zamyslenie na deň 29.10.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jeremiáš 27,1-22

1 Na začiatku panovania judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho, zaznelo Jeremiášovi od Hospodina toto slovo: 2 Takto mi hovoril Hospodin: Urob si povrazy a jarmové ihlice a polož si ich na šiju. 3 Potom pošli odkaz kráľovi edómskemu, moábskemu a ammónskemu, kráľovi týrskemu a sidónskemu prostredníctvom poslov, ktorí prichádzajú do Jeruzalema k judskému kráľovi Cidkijovi, 4 a daj im pre ich pánov tento príkaz: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Takto povedzte svojim pánom: 5 Ja som svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil zem, ľudí i zvieratá, ktoré sú na povrchu zeme, a dám ju tomu, komu uznám za vhodné. 6 Aj teraz som dal všetky tieto krajiny do rúk svojho sluhu, babylonského kráľa Nebúkadnecara, dal som mu aj poľnú zver, aby mu slúžila. 7 Všetky národy budú slúžiť jemu, jeho synovi aj vnukovi, kým nedôjde čas aj jeho krajine; potom ho mnohé národy a veľkí králi zotročia. 8 Ale národ, alebo kráľovstvo, ktoré sa nepodrobí babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi a ktoré si nevloží šiju do jarma babylonského kráľa, ten národ navštívim mečom, hladom a morom – znie výrok Hospodinov – kým ho úplne nevydám do jeho rúk. 9 Vy však nepočúvajte svojich prorokov, veštcov, hádačov a čarodejov, ktorí vám hovoria: Nebudete slúžiť babylonskému kráľovi. 10 Lebo vám prorokujú lož, aby vás tým odviedli ďaleko z vašej zeme, a ja vás potom zaženiem tak, že zahyniete. 11 Ale národ, ktorý si vloží šiju do jarma babylonského kráľa a bude mu slúžiť, ponechám na jeho vlastnej pôde – znie výrok Hospodinov – bude ju obrábať aj bývať bude na nej. 12 A k judskému kráľovi Cidkijovi som prehovoril podobným spôsobom: Vložte si šiju do jarma babylonského kráľa, slúžte jemu i jeho ľudu a ostanete nažive. 13 Prečo máte zomrieť, ty i tvoj ľud, mečom, hladom alebo na mor, ako hovoril Hospodin o národe, ktorý nechce slúžiť babylonskému kráľovi. 14 Nepočúvajte prorokov, ktorí vám hovoria: Nebudete slúžiť babylonskému kráľovi – lebo oni vám prorokujú lož. 15 Veď ja som ich neposlal – znie výrok Hospodinov – ale oni lživo prorokujú v mojom mene, aby som vás zahnal a aby ste zahynuli vy aj proroci, ktorí vám prorokujú. 16 Kňazom i všetkému tomuto ľudu som povedal: Takto vraví Hospodin: Nepočúvajte svojich prorokov, ktorí vám prorokujú: Ajhľa, nádoby z domu Hospodinovho sa teraz čoskoro vrátia späť z Babylonie. Lebo lož vám prorokujú. 17 Nepočúvajte ich, slúžte babylonskému kráľovi a ostanete nažive. Prečo má byť toto mesto zboreniskom? 18 Ak sú prorokmi, a ak majú pri sebe slovo Hospodinovo, nech uprosia Hospodina mocností, aby sa nedostali do Babylonie nádoby ponechané v dome Hospodinovom a v paláci judského kráľa v Jeruzaleme. 19 Lebo takto vraví Hospodin vojov o stĺpoch, mori<a>, podvozkoch a o ostatnom náčiní, čo ostalo v tomto meste 20 a ktoré nevzal babylonský kráľ Nebúkadnecar, keď judského kráľa Jekonju, syna Jojákímovho, i všetkých jeruzalemských a judských šľachticov odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonie. 21 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, o nádobách, ponechaných v dome Hospodinovom a v paláci judského kráľa v Jeruzaleme: 22 Odnesú ich do Babylonie, tam budú až do dňa, keď sa postarám o ne – znie výrok Hospodinov – a dopravím ich späť na toto miesto.


Pravda a lož. V dávnom Izraeli existovali aj proroci, ktorí neboli Hospodinom povolaní. Hovorí sa o nich veľmi kritickým spôsobom, pretože si osvojili prorocké postavenie sami od seba – boli to samozvaní proroci. Hospodin ich však Jeremiášovými ústami kritizuje, najmä pre obsah ich posolstva. Pozrime sa na motívy falošných prorokov: 1. Ako sa ujali prorockej činnosti? Mohli by to byť aj podvodníci, ktorí chceli niečo získať pre seba. Možno im šlo o získanie popularity, a preto svoju tzv. prorockú zvesť prispôsobovali želaniam svojim aj želaniam ľudu, aby ich ľudia chválili, prijímali a možno aj odmeňovali. Je však možné, že boli presvedčení, že ich do prorockej služby posiela Hospodin. V takom prípade žili v sebaklame. Toto nebezpečenstvo je aktuálne aj dnes. 2. Spoznávame ich podľa toho, čo hovoria. Aj dnes sú ľudia, ktorí tvrdia: Pán mi povedal toto a toto. Vždy si musíme položiť kritickú otázku: Je naozaj pravda, že im to Pán povedal? Nejde im len o zisk, či popularitu? Najlepším pomocníkom nám je znalosť Písma, ako nás to naučil Luther. Skúmajme, poznávajme a hovorme vždy z hľadiska Pravdy Božej!
Modlitba: Odpusť, Bože, že niekedy prispôsobujeme naše slová, či konanie tomu, čo sa páči ľuďom, aby sme získali popularitu. Daj nám porozumieť Tvojej vôli. Daj nám bázeň pred Tebou, aby sme šírili len a len Tvoje Slovo a žili ho. Amen.
Pieseň: ES 551
Autor: Miroslav Jäger


K tomu, čo vám prikazujem, nesmiete nič pridať ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám predkladám! 5.Mojžišova 4,2

Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale prikázanie staré, ktoré ste mali od začiatku. Tým starým prikázaním je Slovo, ktoré ste počuli. 1.Jána 2,7


1.Korinťanom 14,26-33 :: Modlíme sa za: Zlaté (Šz)