Zamyslenie na deň 29.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Józua 20,1-9

1 Hospodin prehovoril k Józuovi: 2 Povedz Izraelcom: Určte si útočištné mestá, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša, 3 aby sa tam utiekal vrah, ktorý niekoho zabije omylom, neúmyselne, aby vám slúžili ako útočiská pred krvným pomstiteľom. 4 Ak niekto utečie do jedného z týchto miest, nech zastane pri vchode do mestskej brány a verejne prednesie svoju vec starším tohto mesta; vtedy ho vezmú k sebe do mesta a dajú mu miesto, aby mohol u nich bývať. 5 Keď by ho krvný pomstiteľ prenasledoval, nevydajú vraha do jeho moci, lebo svojho blížneho zabil neúmyselne, bez toho, že by ho predtým nenávidel; 6 nech zostane v tom meste, kým sa nepostaví na súd pred zbor, až do smrti najvyššieho kňaza, ktorý bude v tom čase. Až potom sa vráti vrah do svojho mesta – domov – do mesta, z ktorého utiekol. 7 Vtedy oddelili Kedeš v Galilei na pohorí Naftálího a Síchem na Efrajimskom pohorí a Kirjat-Arbu – to je Chebrón – na Judskom pohorí. 8 Za Jordánom na východ od Jericha určili Bečer na púšti, na rovine, z kmeňa Rúben; Rámót v Gileáde z kmeňa Gád a Gólán v Bášáne z kmeňa Menašše. 9 To boli označené mestá pre všetkých Izraelcov i pre cudzincov, ktorí sa zdržiavali medzi nimi, aby tam utiekol, kto by niekoho omylom zabil a aby nezomrel rukou krvného pomstiteľa, kým sa nepostavil pred zborom.


Čo s pomstou?! Riešenie konfliktu cestou pomsty je pre všetkých veľmi nebezpečné. Preto Hospodin nariadil aj v zasľúbenej krajine útočiskové mestá. Po tom, keď si múdri ľudia vypočuli a posúdili pohnútky človeka, vylúčili nenávisť, poskytli vinníkovi takéto miesto. A keď zomrel veľkňaz, ktorý bol dovtedy v úrade, mohol sa previnilec vrátiť do svojho mesta. V „kauze“ nesmel byť úmysel a muselo prejsť dlhé obdobie, kým mohlo dôjsť k odpusteniu. Nestačilo – „prepáč“! – – To naše „prepáč“ je také moderné útočisko. No bez toho, aby sme urobili poriadok vo svojom srdci, bez toho, aby sme si uvedomili, ako veľmi sme ublížili – to nestačí. Keď rýchlo (bez skúmania svojho srdca) vyhŕknem: Prepáč! – neuvedomujem si chybu, nevyužijem čas pokánia a odpustenia, útočisko nefunguje. Namiesto radosti z prijatia a návratu medzi ľudí, bez ktorých nemôžeme žiť, sa vraciame do svojich starých, zabehaných koľají. Asi by sme si mali premyslieť „útočiská“ aj my dnes. Namiesto rýchleho „prepáč“, si doprajme priestor na premýšľanie a – pokánie, v ktorom by sme mali možnosť odhaliť svoje pohnútky pred celou pospolitosťou, možnosť uvedomiť si zlo, ktoré sme svojím konaním spôsobili… Možno by sme potom dokázali preťať kruh pomsty a ublížení. Je nádherné mať Boha, ktorý odpúšťa! Je oslobodzujúce povedať: „ODPUSŤ!“ a myslieť to úprimne.
Modlitba: Ďakujem Ti, Bože, za Tvoju múdrosť! Odpusť, že niekedy beriem odpúšťanie príliš ľahkovážne. Veď ma k hlbokému prežívaniu návratov k dobrým vzťahom! Amen.
Pieseň: ES 333
Autor: Marián Bochnička


Ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili. Očistím ich a budú Mojím ľudom. Ezechiel 37,23

Azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží Duch? 1.Korintským 3,16


Zjavenie 15,1-4 •  Modlíme sa za: Brezová pod Bradlom (MyS)