Zamyslenie na deň 28.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 2,12-26

12 Synovia Éliho však boli naničhodníci, nebrali ohľad na Hospodina 13 ani na kňazské práva pred ľudom. Keď niekto prinášal obeť a mäso sa už dováralo, prišiel kňazský mládenec s trojzubou vidlicou v ruke 14 a vrazil ju do kotla alebo do hrnca, do misy alebo do nádoby, a všetko, čo vidlica zachytila, vzal kňaz pre seba. Takto robievali celému Izraelu, ktorý prichádzal do Šíla. 15 A tak skôr než spálili tuk, prichádzal kňazský mládenec a povedal obetujúcemu: Daj mäso, nech ho upečiem kňazovi, lebo neprijme od teba varené mäso, ale iba surové. 16 Keď mu ten človek povedal: Nech sa najprv spáli tuk, a vtedy si vezmi, koľko ti len duša žiada, odpovedal mu: Nie, daj hneď; lebo ak nie, vezmem si nasilu. 17 Veľmi veľký bol hriech týchto mládencov pred Hospodinom, lebo znevažovali obete Hospodinove. 18 Samuel však konal službu pred Hospodinom ako chlapec opásaný ľanovým efódom. 19 Matka mu robievala malý plášť a prinášala mu ho z času na čas, keď prichádzala so svojím mužom obetovať výročnú obeť.

20 I požehnal Éli Elkánu a jeho ženu takto: Nech ti dá Boh potomstvo z tejto ženy namiesto toho, ktorého odovzdala Hospodinovi. Potom odišli na svoje miesto. 21 Hospodin navštívil Annu, ktorá počala a porodila troch synov a dve dcéry. Chlapec Samuel rástol pred Hospodinom. 22 Éli bol už veľmi starý, no počul o všetkom, čo robili jeho synovia celému Izraelu, ako spávali so ženami, ktoré konali službu pri dverách posvätného stánku. 23 I povedal im: Prečo páchate také veci? Len zlé počúvam o vás od všetkého tohto ľudu. 24 Nie, synovia moji, nie je dobrá povesť, čo počúvam a čo ľud Hospodinov šíri o vás. 25 Keď zhreší človek proti človeku, súdiť ho bude Boh, ale keď človek zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Ale oni neposlúchali hlas svojho otca, lebo Hospodin ich chcel usmrtiť. 26 Mládenec Samuel však rástol a bol vždy milší Hospodinovi i ľuďom.


Čo nás čaká – požehnanie, či prekliatie? V porovnaní s predošlými veršami, ktoré sme čítali včera, nám dnes autor ponúka úplne protikladný obraz. Namiesto spolupráce s Bohom na Jeho pláne – arogancia a výsmech! Namiesto služby – prospechárstvo a zneužívanie svojho postavenia! A namiesto požehnania – prekliatie a smrť… Oba príbehy, Samuelov aj príbeh Éliho synov, opisujú situáciu ľudstva napadnutého hriechom. Na jednej strane dôvera k Bohu a odovzdanie sa Mu, čo vedie k naplnenému životu – ako to bolo u Samuela a jeho matky a na strane druhej – opovrhovanie Bohom a zameranie sa na na materiálne veci, ktoré prinášajú záhubu tak, ako to bolo u synov Éliho. – – Toto sú dva protipóly, medzi ktorými sa pohybujeme aj my. V našom živote sa svojimi rozhodnutiami stále posúvame viac k jednému, či druhému. Kam nás posunú postoje a činy dnešného dňa?
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že v Tebe máme nový život! Toľko zla sme urobili! Toľko sme žili pre vlastný prospech! Odpusť nám a daj nám vieru činnú skrze lásku, aby prekryla náš hriech a viedla nás! Amen.
Pieseň: ES 470
Autor: Iveta Kosečková


Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva naveky. Izaiáš 40,6.8

Ježiš hovorí: Lebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Matúš 24,35


1.Tesalonickým 1,2-10 :: Modlíme sa za: Kolárovo (Dn)