Zamyslenie na deň 28.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 11,37-54

37 Keď ešte hovoril, prosil Ho jeden z farizejov, aby obedoval u neho. I šiel a posadil sa za stôl. 38 Farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl. 39 Pán mu však povedal: Nuž, vy farizeji čistíte zovňajšok čaše a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. 40 Blázni, či Ten, kto učinil zovňajšok, neučinil aj vnútro? 41 Ale dajte ako almužnu, čo je vo vnútri, a máte všetko čisté. 42 Beda vám však, farizeji, že dávate desiatky z mäty a z ruty a z každej byliny, a obchádzate spravodlivosť a lásku Božiu. Toto ste mali činiť a tamto nezanedbávať. 43 Beda vám, farizeji, že máte radi predné miesta v synagógach a pozdravovania na námestiach. 44 Beda vám zákonníci a farizeji, pokrytci, že ste ako neoznačené hroby, a ľudia nevedia, že chodia po nich. 45 Tu Mu odpovedal jeden zo zákonníkov: Majstre, keď takto hovoríš, znevažuješ aj nás. 46 On však riekol: Aj vám zákonníkom beda, že neznesiteľné bremená uvaľujete na ľudí, a sami sa tých bremien nedotýkate ani len prstom. 47 Beda vám, že prorokom staviate náhrobky, a vaši otcovia ich pomordovali. 48 Ste teda svedkami (proti otcom), ale súhlasíte so skutkami svojich otcov, že oni ich totiž pomordovali, a vy staviate im náhrobky. 49 Preto aj múdrosť Božia povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov, a oni (niektorých) z nich zavraždia a (niektorých) budú prenasledovať, 50 aby na tomto pokolení bola pohľadávaná krv všetkých prorokov, vyliata od stvorenia sveta, 51 od krvi Ábelovej až po krv Zachariášovu, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, pohľadávaná bude na tomto pokolení! 52 Beda vám, zákonníkom, že ste vzali kľúč poznania; sami ste nevošli, a ktorí chceli vojsť, tým ste prekážali. 53 Keď vyšiel odtiaľ, začali sa farizeji a zákonníci hnevať na Neho a dorážať rozličnými otázkami, 54 strojac Mu úklady, aby Ho polapili v reči.


Vonkajší imidž alebo vnútorná premena? Ježiš si neumyl ruky a farizeji sa čudujú. Prečo? Týmto pozabudnutím im chce pripomenúť niečo dôležité. Tak veľmi si zakladajú na svojich tradíciách, či vonkajších prejavoch viery, že sa im stráca podstata. V živote viery sú dôležité aj vonkajšie prejavy, či vyznania – aký veľký je rozdiel medzi zbormi, kde ľudia sú ochotní dávať desiatky, či almužny a kde nie sú?! Ale beda, ak ostanú iba vonkajšie prejavy! Zbožné skutky sa nesmú stať divadlom pre ľudí! Vzťah k Bohu je o srdci človeka, o vnútornej kvalite, ktorú nemožno ľahko zmerať. Farizeji sa stali hercami zbožnosti: svoje náboženské povinnosti si splním, ale to, čo nevidno, neriešim. A tak tí nábožní, ktorí mali na Boha ukazovať, Ho v skutočnosti zatieňujú. Koľkí ľudia aj dnes odmietajú Boha kvôli nášmu pokrytectvu?! Skúmajme aj dnes svoje srdcia! Ide nám o vonkajší kresťanský imidž alebo o naozajstnú vnútornú premenu? Ako sa prejavuje môj vzťah k Bohu, keď ma nikto nevidí? Dovoľme Bohu, aby očistil naše vnútro a aby sme mohli odrážať Jeho spravodlivosť a lásku všade, kde sme!
Autor: Jana Cingeľová
Pieseň: ES 483


Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame! Žalm 33,22

Ježiš hovorí: Radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Lukáš 10,20


Lukáš 5,33-39 :: MODLÍME SA ZA: Dovalovo (Lo)