Zamyslenie na deň 27.12.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 1,1-5

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. 3 Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. 4 V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5 To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.


Óda na život. D. Bonhoeffer v básni napísanej na Vianoce v r. 1944 vyznáva: „Keď ticho vôkol nás zavládne zasa, nech hudba nebies doľahne až k nám; ten svet, čo z výšav až sem ozýva sa, nech vzbudí chváliť Teba, večný Pán!“ Spev anjelov nám stále znie v ušiach: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“. K tomuto chválospevu sa pripája evanjelista Ján so svojou ódou na vykupiteľské dielo Pána Boha. Ono vrcholí v diele Jeho Syna, ktorého v naplnenom čase poslal na tento svet. Jánova óda nadväzuje na správu Starej Zmluvy o stvorení sveta a pohľad čitateľa upriamuje na splnené Božie zasľúbenia, k vrcholu Jeho lásky k nám… ,aby sme verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a – veriac – aby ste mali život v Jeho mene“ (J 20,31). Všetci, ktorí veríme, že nám Boh Svojho jednorodeného Syna dal, spievajme so svedkami tohto Daru života na česť a slávu Hospodina, nášho Boha!
Modlitba: Pane, Ty nám otvor pery, nech naše ústa Tvoju chválu zvestujú! Amen.
Pieseň: ES 42
Autor: Slavomír Gallo


Som nevinná, jeho hnev sa odvrátil odo mňa. Tu som, posúdim ťa, pretože tvrdíš: „Nezhrešila som.“ Jeremiáš 2,35

Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. 1.Petrov 1,13


Ján 21,20-24 :: Modlíme sa za: Želiezovce (Dn)