Zamyslenie na deň 27.1.2023

1.Mojžišova 14,1-16

1 Za čias Amráfela, kráľa Šineáru, Arjócha, kráľa Ellásáru, Kedorláómera, kráľa Élámu, a Tidála, kráľa Gójíma, 2 títo viedli vojnu s Berom, kráľom Sodomy, s Biršom, kráľom Gomory, so Šinábom, kráľom Admy, Šeméberom, kráľom Cebójímu, a s kráľom Bely, čiže Cóaru. 3 Títo všetci sa spolčili v Siddímskom údolí, to znamená Soľné more. 4 Dvanásť rokov slúžili Kedorláómerovi a v trinástom roku sa mu vzopreli. 5 V štrnástom roku prišiel Kedorláómer a králi, ktorí boli s ním, a porazili Refáovcov v Aštarót-Karnajime, Zúziov v Háme, Émiov v Šávé-Kirjátajime 6 a Chórijcov na pohorí Séír až po Él-Párán, ktoré leží na okraji púšte. 7 Potom sa obrátili a prišli k Én-Mišpátu, čo znamená Kádeš, a porazili celý kraj Amálékov a Amorejcov, ktorí bývali v Chacacón-Támáre. 8 Ale kráľ Sodomy, kráľ Gomory, kráľ Admy, kráľ Cebójimu a kráľ Bely, čiže Cóaru, vytiahli a nastúpili proti nim do boja v Siddímskom údolí, 9 totiž proti Kedorláómerovi, kráľovi Élámu, Tidálovi, kráľovi Gójíma, Amráfelovi, kráľovi Šineáru a Arjóchovi, kráľovi Ellásáru; štyria králi proti piatim. 10 V Siddímskom údolí však bolo plno asfaltových jám, a keď kráľ Sodomy a kráľ Gomory utekali, padali do nich; ostatní ušli na pohorie. 11 Tamtí pobrali všetko imanie Sodomy a Gomory aj všetky ich potraviny a odtiahli. 12 Vzali aj Abrámovho synovca Lóta i jeho imanie a odtiahli; býval totiž v Sodome. 13 Vtedy prišiel istý utečenec a oznámil to Hebrejcovi Abrámovi – býval totiž v dubine Amorejca Mamreho, brata Eškólovho a Anérovho; tí boli Abrámovými zmluvnými spojencami. 14 Keď sa Abrám dopočul, že jeho príbuzný je zajatý, vyviedol do boja svojich tristoosemnásť osvedčených ľudí, sluhov v jeho dome narodených, a uháňal až po Dán. 15 On so svojimi sluhami rozdelil v noci svoje vojsko proti nim, porazil ich a prenasledoval až po Chóbu, ktorá leží naľavo od Damasku. 16 Tak priniesol späť všetko imanie aj svojho príbuzného Lóta; aj jeho imanie priniesol späť, aj ženy aj ľud.


Vtiahnutý do diania. Abrám a jeho rodina neboli zanedbateľnou súčasťou spoločnosti, v ktorej žili. Mohol mať vplyv na politické dianie, mohol ovplyvňovať veci vo svoj prospech, mohol sa stať dôležitým človekom. Stojí však bokom, nezapája sa do mocenských udalostí, je spokojný s tým, čo má. Dostal zasľúbenie od Hospodina, že krajinu, v ktorej sa nachádza, dostane do vlastníctva, ale nesnaží sa svojou angažovanosťou toto zasľúbenie urýchliť. Niektoré veci musia jednoducho dozrieť. No zrazu nastáva situácia, keď nemôže ostať stáť bokom, keď nemôže zatvárať oči pred udalosťami a ich dôsledkami, situácia, v ktorej sa necháva vtiahnuť do diania, pretože ide o jeho rodinu. A jeho konanie má napokon pozitívny dopad aj na iných – zachraňuje nielen svojho synovca Lóta, ale aj ostatných zajatých. – – Sme postavení do tohto sveta, sme jeho súčasťou a musíme sa nechať vtiahnuť do jeho diania. Nie preto, aby sme naplnili svoje politické ambície, alebo aby sme získali výhody, či uznanie, ale preto, lebo Ježiš nám dáva úlohu, aby sme boli „soľou pre túto zem a svetlom pre tento svet.“ Aby sme boli užitoční, aby sa požehnanie cez nás dostávalo ďalej. Alebo, ako píše apoštol: „Sme vôňou Kristovou Bohu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia.“

Modlitba: Ďakujem, Bože, za ľudí, ktorí vyslobodzujú zo zajatia. Odpusť, že doň niekedy vstupujeme dobrovoľne. Zajatie hriechu, diabla, démonov. Daj nám vieru, aby sme sa biblickým spôsobom postavili proti všetkému, čo ľudí uväzňuje a oslobodzovali ich. Amen.
Pieseň: ES 638
Autor: Ján Oslík


Blahoslavený muž bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne. Žalm 1,3

Pavol píše: Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Filipským 1,9.11


Kolosenským 1,(21-23)24-29 :: Modlíme sa za: Drienovo (HoS)